Φόρτιση της μπαταρίας - Lenovo A606 Smartphone Manual

Sponsored links

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του smartphone
Ενεργοποίηση:
Πατήστε παρατεταμένα το
κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο Lenovo.
Απενεργοποίηση:
Πατήστε παρατεταμένα
το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
για λίγα δευτερόλεπτα και κατόπιν πατήστε
Απενεργοποίηση
.
Επανεκκίνηση:
Πατήστε παρατεταμένα το
κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για
περίπου 10 δευτερόλεπτα.
Το smartphone διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της μπαταρίας, ανατρέξτε στην
ενότητα "Ειδοποίηση σχετικά με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία" στον
Οδηγό σημαντικών πληροφοριών προϊόντος
που παραλάβατε με το
smartphone.
Χαμηλή ισχύς μπαταρίας
Πλήρως φορτισμένη
Φορτίζει
2
1
Φορτίστε την μπαταρία όπως υποδεικνύεται.
Μέθοδος 1.
Συνδέστε το smartphone στην πρίζα χρησιμοποιώντας
το καλώδιο και το τροφοδοτικό USB που συνοδεύουν το
smartphone.
Μέθοδος 2.
Συνδέστε το smartphone σε έναν υπολογιστή
χρησιμοποιώντας το καλώδιο που συνοδεύει το
smartphone.
Φόρτιση της μπαταρίας

Sponsored links