Подготовка на смартфона - Lenovo A606 Smartphone Manual

Sponsored links

Трябва да поставите USIM картата, предоставена от вашия
оператор, за да използвате услугите на мобилната мрежа.
Настройте смартфона както е показано.
Стъпка 1.
Отворете задния капак.
Стъпка 2.
Поставете USIM
картата и картата с
памет.
Стъпка 3.
Поставете батерията.
a.
Подравнете
конекторите
на батерията с
щифтовете в
отделението на
батерията.
b.
Натиснете батерията
надолу в гнездото й.
Стъпка 4.
Поставете задния
капак.
Винаги изключвайте своя смартфон, преди да поставяте или
вадите USIM карта. Ако поставите или извадите дадена USIM
карта при включен смартфон, може да повредите непоправимо
USIM картата или смартфона.
Подготовка на смартфона

Sponsored links