Uključivanje ili isključivanje pametnog telefona - Lenovo A606 Smartphone Manual

Sponsored links

Uključivanje ili isključivanje pametnog telefona
Uključivanje:
Pritisnite i držite dugme za
uključivanje/isključivanje sve dok se ne pojavi
Lenovo logotip.
Isključivanje:
Pritisnite i držite dugme za
uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi,
a onda tapnite na
Isključivanje
.
Ponovno pokretanje:
Pritisnite i držite dugme
za uključivanje/isključivanje u trajanju od oko
10 sekundi.
Vaš pametni telefon ima punjivu bateriju. Više informacija o
bezbednosti baterije potražite u delu „Obaveštenje o punjivoj bateriji“ u
dokumentu
Vodič sa važnim informacijama o proizvodu
koji je
isporučen sa pametnim telefonom.
Baterija je na izmaku
Potpuno napunjena
Punjenje
2
1
Napunite bateriju kao što je prikazano.
Metod 1.
Povežite pametni telefon sa strujnom utičnicom pomoću
kabla i USB strujnog adaptera koji su isporučeni sa
pametnim telefonom.
Metod 2.
Povežite pametni telefon sa računarom pomoću kabla koji
je isporučen sa pametnim telefonom.
Punjenje baterije

Sponsored links