Ελληνικά - Lenovo A606 Smartphone Manual

Sponsored links

Περισσότερες
πληροφορίες
Λήψη υποστήριξης
Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες
για το smartphone της Lenovo και να
αποκτήσετε τα πιο πρόσφατα εγχειρίδια
του smartphone, μεταβείτε στον δικτυακό
τόπο:
.
Για υποστήριξη σχετικά με την υπηρεσία
δικτύου και τις χρεώσεις, επικοινωνήστε
με την υπηρεσία παροχής ασύρματου
δικτύου. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο
χρήσης της συσκευής σας, μεταβείτε
στον δικτυακό τόπο:
.
Νομικές σημειώσεις
Η ονομασία Lenovo και το λογότυπο
Lenovo είναι εμπορικά σήματα της Lenovo
στην Ελλάδα ή/και σε άλλες χώρες.
Άλλα ονόματα εταιρειών, προϊόντων ή
υπηρεσιών ενδέχεται να είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα υπηρεσιών τρίτων.
Συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οδηγία σχετικά με τον
Ραδιοεξοπλισμό και τον
Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό
Εξοπλισμό
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές
σχετικές διατάξεις της Οδηγίας σχετικά με
τον Ραδιοεξοπλισμό και τον
Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό,
1999/5/ΕΚ.
Σημειώσεις
σχετικά με τις
εκπομπές του
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού
Ελληνικά
Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό προτού ξεκινήσετε να
χρησιμοποιείτε το smartphone σας.

Sponsored links