ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE - Philips SE8881B/21 Manual

Sponsored links

WOOX Innovations Netherlands B.V.
(Αρ. έκθεσης)
(Έτος επικόλλησης του σήματος συμμόρφωσης CE)
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ηλεκτρολογικό προϊόν/ προϊόντα:
(ονομασία μάρκας)
(περιγραφή προϊόντος)
(Τύπος έκδοσης ή μοντέλο)
Σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών:
Only for R&TTE products:
διεξήγαγε:
(Ονομασία και αριθμός)
Και εξέδωσε το πιστοποιητικό:
(αριθμός πιστοποιητικού)
Eindhoven,
12/31/2013
Matthias Pyroth, Director of Consumer Care
(τόπος, ημερομηνία)
(υπογραφή, ονοματεπώνυμο και λειτουργία)
BUILDING SFH4, GLASLAAN 2, 5616 LW EINDHOVEN, THE NETHERLANDS
HK-1348-SE888
2011/ 08
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE
Εμείς, η εταιρεία WOOX INNOVATIONS NETHERLANDS B.V.
(Επωνυμία)
NC 16181
(Διεύθυνση)
PHILIPS
SE888
DECT Phone
στο οποίο/ στα οποία αφορά η παρούσα δήλωση συμμορφούται/ συμμορφούνται με τα εξής εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-6 V1.3.1:2008
EN 301 406 V2.1.1:2009
EN 300 328 V1.7.1:2006
EN 50360:2001
EN 50385:2002
EN 50581:2012
EN 50564:2011
1999/5/EC
2006/95/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
2009/125/EC - EC/1275/2008; EC/278/2009
Και παράγεται/ παράγονται σύμφωνα με ένα ποιοτικό πρόγραμμα που συμμορφούται, κατ'ελάχιστον, με το πρότυπο ISO
9001 ή με τα Μόνιμα Έγγραφα Τεκμηρίωσης της CENELEC
Ο ειδοποιηθείς
οργανισμός:
BABT / 0168
Notified Body Opinion
EL

Sponsored links