CE Декларация за съответствие - Philips SE8881B/21 Manual

Sponsored links

WOOX Innovations Netherlands B.V.
(Документ №)
(Година на поставяне на CE маркировката)
Декларираме на наша отговорност, че електрическият(те) уред(и):
(търговска марка)
(описание на продукта(ите))
(Серия или модел)
В съответствие с директиви:
Only for R&TTE products:
извърши:
(Име и номер)
И издаде сертификат:
(номер на сертификата)
Eindhoven,
12/31/2013
Matthias Pyroth, Director of Consumer Care
(място, дата)
(подпис, име и длъжност)
NC 16181
(адрес)
PHILIPS
SE888
DECT Phone
Към който(които) се отнася тази декларация е(са) в съответствие със следните установени стандарти:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-6 V1.3.1:2008
EN 301 406 V2.1.1:2009
EN 300 328 V1.7.1:2006
EN 50360:2001
EN 50385:2002
EN 50581:2012
EN 50564:2011
1999/5/EC
2006/95/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
2009/125/EC - EC/1275/2008; EC/278/2009
и са произведени под система за качествен контрол най-малко в съответствие с ISO 9001 или
Известяващата
институция:
BABT / 0168
Notified Body Opinion
BUILDING SFH4, GLASLAAN 2, 5616 LW EINDHOVEN, THE NETHERLANDS
HK-1348-SE888
2011/ 08
CE Декларация за съответствие
Ние, WOOX INNOVATIONS NETHERLANDS B.V.
(Име)
BG

Sponsored links