Sony Xperia Xa1 Ultra Userguide Manual Kazakh

Xperia XA1 Ultra Language

Download Sony Xperia Xa1 Ultra Userguide Manual Kazakh

Sponsored links


Download Request Is In Process

G3221/G3223 - Page 1

Пайдаланушы н ұ с қ аулы ғ ы Xperia ™ XA1 Ultra G3221/G3223

..

Мазмұны - Page 2

Мазмұны Бастау ........................................................................................... 6 Осы пайдаланушы н ұ с қ аулы ғ ы туралы ................................................................ 6 Шолу .......................................................................................................................... 6 Құ растыру ................................................................................................................ 7 Экранды қ ор ғ ау ........................................

3 - Page 3

Интернет ж ә не MMS параметрлері ..................................................................... 47 Wi-Fi ......................................................................................................................... 48 Мобильді деректер байланысын орта қ тастыру .................................................. 50 Деректерді пайдалануды бас қ ару ........................................................................ 52 Ұ ялы желілерді та ң дау .....................

4 - Page 4

Та ң даулылар .......................................................................................................... 81 Контакт а қ паратын жіберу ..................................................................................... 81 «Контактілер» қ олданбасында қ айталанатын жазбаларды болдырмау .......... 82 Хабар алмасу және әңгімелесу .............................................. 83 Хабарларды о қ у ж ә не жіберу .................................

5 - Page 5

Movie Creator ......................................................................................................... 115 Байланыс мүмкіндігі .............................................................. 116 Құ рыл ғ ы экраныны ң к ө шірмесін теледидарда сымсыз к ө рсету .................... 116 Cast м ү мкіндігін пайдаланып файлдарды бас қ а құ рыл ғ ыда к ө рсету ............ 116 Құ рыл ғ ыны USB керек-жара қ тарына жал ғ ау ...............

Құрылғыны жаңарту - Page 6

Бастау Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы Б ұ л Xperia™ XA1 UltraAndroid™ 7.0 ба ғ дарламалы қ құ рал н ұ с қ асына арнал ғ ан пайдалану н ұ с қ аулы ғ ы. Құ рыл ғ ы ң ызда ба ғ дарламалы қ құ ралды ң қ ай н ұ с қ асы орнатыл ғ анын білмесе ң із, оны «Параметрлер» м ә зірі ар қ ылы тексеруге болады. Жүйе және қолданба жаңартулары құрылғыдағы мүмкі..

Құрастыру - Page 7

1. Зарядтау/ескерту шамы 2. Гарнитура ұ яшы ғ ы 3. Алды ңғ ы камера объективі 4. Екінші микрофон 5. Құ ла қ дауыс зорайт қ ышы 6. Жа қ ынды қ /жары қ сенсоры 7. Алды ңғ ы жар қ ыл 8. Дыбыс де ң гейі т ү ймесі 9. Қ уат пернесі 10. Камера пернесі 11. Негізгі микрофон 12. Динамик 13. Зарядта ғ ыш/USB Type-C™ кабеліні ң порты 14. Wi-Fi/GPS/Bluetooth антеннасыны ң аума ..

nano SIM картасын алу үшін - Page 8

nano SIM картасын алу үшін 1 Экранды т ө мен қ аратып, тырна қ пен nano SIM картасы науасын ашып, тартып шы ғ ары ң ыз. 2 nano SIM картасын алы ң ыз, содан кейін орнына т ү скенше науаны ұ я ғ а а қ ырын итері ң із. Жад картасын алу үшін 1 Құ рыл ғ ыны ө шірі ң із. 2 Құ рыл ғ ыны т ө мен қ аратып, nano SIM картасы науасыны ң қ а қ па ғ ын тартып шы ғ ары ң ыз. 3..

9 - Page 9

Құрылғыны өшіру 1 Опциялар м ә зірі ашыл ғ анша қ уат т ү ймесін т ү ртіп ұ стап т ұ ры ң ыз. 2 Опциялар м ә зірінде Өшіру т ү ймесін т ү рті ң із. Құрылғының өшуі біраз уақыт алуы мүмкін. Маған Google™ есептік жазбасы не үшін қажет? Sony компаниясы жаса ғ ан Xperia™ құ рыл ғ ысында Google™ компаниясы ә зірлеген Android™ платформасы орнатыл ғ ан. Қ..

Құрылғыға иелікті тексеру - Page 10

Құрылғы қауіпсіздігі Құрылғыңыз қорғалғанына көз жеткізу Құ рыл ғ ы ң ыз жо ғ алту немесе ұ рлану жа ғ дайында ұ сынылатын бірнеше қ ауіпсіздік опциясын қ амтиды. Б ұ л опциялар келесідей: • Біреуді ң құ рыл ғ ы ң ыз ғ а қ ол жеткізуін немесе оны ысыруын болдырмау ү шін PIN кодын, кілтс ө зді немесе ө рнекті пайдаланып құ рыл ғ ыда ..

Ұмытылған экран құлпын ысыру - Page 11

есептік жазбалары ү шін құ лыптау экраныны ң т ү рін к ө рсеткенде пайда болады. Мобильді құ рыл ғ ылар ү шін желі қ ауіпсіздігіні ң қ андай саясаттары енгізілгенін тексеру ү шін компанияны ң немесе ұ йымны ң желі ә кімшісіне хабарласы ң ыз. Әр экран құлпының түрі үшін қосымша параметрлерді көру үшін Экран құлпы жанында тармағ..

myxperia.sonymobile.com - Page 12

«Protection by my Xperia» қызметін пайдаланып экран құлпын қалпына келтіру үшін 1 Google™ есептік жазбасыны ң пайдаланушы атын ж ә не құ пия с ө зін білетіні ң ізді ж ә не қ ұ рыл ғ ы ң ызда «Protection by my Xperia» қ ызметін белсендіргені ң ізді тексері ң із. 2 Кез келген интернетке қ осыл ғ ан құ рыл ғ ыны пайдаланып myxperia.sonymobile.com сайтына ө ті ң із. 3 Құ р..

Сенімді дауысты реттеу үшін - Page 13

Сенімді дауысты реттеу үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Smart Lock > Сенімді дауыс тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. 3 Құ рыл ғ ыда ғ ы н ұ с қ ауларды орында ң ыз. Құрылғыны тасымалдау кезінде оны құлыпсыз ұстау Денеден табу м ү мкіндігін пайдалана отырып, құ рыл ғ ы..

14 - Page 14

Сенімді NFC құрылғысын қосу немесе жою үшін 1 Құ рыл ғ ы байланыстырыл ғ анына ж ә не сенімді құ рыл ғ ы ретінде қ ос қ ы ң ыз келетін Bluetooth® құ рыл ғ ысына қ осыл ғ анына к ө з жеткізі ң із. 2 Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Smart Lock тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. 3 Сенімді құрылғылар > СЕНІМДІ ҚҰРЫЛҒЫ ҚОСУ > NFC тарма ғ..

Арнайы орындарды пайдалану - Page 15

Үй орнын жою үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Smart Lock > Сенімді орындар > Негізгі экран тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. 3 Өңдеу > тарма ғ ын т ү рті ң із. Арнайы орындарды пайдалану Құ рыл ғ ы құ лыптан шы ққ ан к ү йде қ ала алатын арнайы орындарда сенімді ретін..

*#06# - Page 16

SIM картасының PIN кодын өзгерту үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > SIM картасын құлыптау реттеу тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. 3 SIM PIN кодын өзгерту п ә рменін т ү рті ң із. 4 Ескі SIM картасыны ң PIN кодын енгізі ң із де, OK т ү ймесін т ү рті ң із. 5 Жа ң а SIM картасыны ң PIN ко..

Жоғалған құрылғыны табу - Page 17

Жоғалған құрылғыны табу Google™ есептік жазба ң ыз болса, «Protection by my Xperia» веб- қ ызметі құ рыл ғ ы ң ызды табу ғ а ж ә не жо ғ ал ғ ан жа ғ дайда қ ор ғ ау ғ а к ө мек к ө рсетеді. Б ұ л қ ызметті құ рыл ғ ы ң ызда қ ос қ ан болса ң ыз, мыналарды орындау ғ а болады: • Құ рыл ғ ы ң ызды картадан табы ң ыз. • Құ рыл ғ ы «Мазаламау» режимінде болса ..

18 - Page 18

Android™ Device Manager қызметін іске қосу үшін 1 Құ рыл ғ ыны бірнеше пайдаланушы қ олданып ж ү рсе, ж ү йеге ие ретінде кіруді ұ мытпа ң ыз. 2 Белсенді деректер байланысы бар екеніне ж ә не орынды аны қ тау қ ызметтері қ осыл ғ анына к ө з жеткізі ң із. 3 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 4 Параметрлер > Google > Қауіпсіздік тарма ғ ..

Сенсорлы экранды пайдалану - Page 19

Негіздерді үйрену Сенсорлы экранды пайдалану Түрту • Элментті ашы ң ыз не та ң да ң ыз. • Құ сбелгі ұ яшы ғ ын не опцияны та ң да ң ыз не та ң дауын алы ң ыз. • М ә тінді экранды қ пернета қ таны пайдалып енгізі ң із. Түрту және ұстап тұру • Элементті жылжыты ң ыз. • Арнайы элемент м ә зірін іске қ осы ң ыз. • Мысалы тізім ішінен бір..

Кішірейту және ұлғайту - Page 20

Кішірейту және ұлғайту • Веб беттерді, фотосуреттер мен карталарды ж ә не фотосуреттер мен бейнелерге т ү сіргенде кішірейту немесе ұ л ғ айту. Айналдыру және жылжу • Тізім ішінде жо ғ ары немесе т ө мен айналдыры ң ыз. • Негізгі экран та қ талары ішінде сол ғ а немесе о ңғ а жылжы ң ыз. • Қ осымша опцияларды алу ү шін сол ғ а нем..

Экранды іске қосу үшін - Page 21

Экранды құлыптау және құлыпты ашу Құ рыл ғ ы қ осылып т ұ рып белгілі бір уа қ ыт ішінде қ олданылмаса, батареяны ү немдеу ү шін экран ө шіп автоматты т ү рде құ лыпталады. Б ұ л құ лып телефонды пайдаланба ғ ан кезде сенсорлы қ экранда қ ажетсіз ә рекеттерді ң орындалуына жол бермейді. Құ рыл ғ ыны сатып ал ғ ан кезде негізгі экра..

Негізгі экран тақталары - Page 22

Негізгі экранда іздеу Негізгі экран тақталары Негізгі экран ғ а жа ң а та қ талар қ осу ғ а (е ң к ө бі жиырма ғ а дейін) ж ә не та қ таларды жою ғ а болады. Сондай-а қ , негізгі экранда ғ ы басты та қ та ретінде пайдаланылатын та қ таны орнату ғ а болады. Тақтаны негізгі экранның негізгі тақтасы ретінде орнату үшін 1 Құ рыл ғ ы дірілде..

Негізгі экран параметрлері - Page 23

Негізгі экран параметрлері Қолданбаны негізгі экраннан өшіру немесе жою үшін Алдын ала орнатылған қолданбаны өшіру барлық деректерді жояды, бірақ қолданбаны Параметрлер > Қолданбалар тармағында қайтадан қосуға болады. Тек жүктелген қолданбаларды толығымен жоюға болады. 1 Құ рыл ғ ы дірілдегенше негізгі экранны ң кез кел..

Қолданбаларды шарлау - Page 24

Қолданба экранындағы қолданбаларды реттеу 1 Қ олданба экраны ашыл ғ анда, т ү ймесін т ү рті ң із. 2 Қолданбаларды сұрыптау т ү ймесін т ү ртіп, опцияны та ң да ң ыз. Негізгі экранға қолданба төте жолын қосу үшін 1 Қ олданбалар экранында қ олданба белгішесін басып, құ рыл ғ ы дірілдегенше ұ стап т ұ ры ң ыз да, белгішені экранны ң жо ..

БАРЛЫҒЫН ТАЗАЛАУ - Page 25

5 Арт қ а пернесі – қ олданба ішіндегі алды ңғ ы экран ғ а қ айту не қ олданбаны жабу Соңғы пайдаланылған қолданбалар терезесін ашу • басы ң ыз. Жақында пайдаланылған қолданбалар арасында жылдам ауысу үшін • екі рет жылдам басы ң ыз. Жақында пайдаланылған барлық қолданбаларды жабу үшін • т ү рті ң із де, БАРЛЫҒЫН ТАЗАЛАУ п ә рм..

Виджеттер - Page 26

Бір қолмен орындалатын әрекеттерді қосу үшін 1 Негізгі экраннан > Параметрлер > Бір қолмен орындалатын әрекеттер тарма ғ ын т ү рті ң із. 2 Экран өлшемін өзгерту п ә рменін т ү рті ң із. 3 белгішесін т ү рті ң із, содан кейін басбарма қ ты экранны ң о ң б ұ рышынан ортасына с ү йре ң із. Экран орнын реттеу үшін 1 Экранды сол жа ққ а н..

Фон және тақырыптар - Page 27

1 Т ө те жол к ө мегімен қ олданбаны ашу 2 Ішінде қ олданбалар бар қ алтаны ашу Негізгі экранға қолданба төте жолын қосу үшін 1 Негізгі экран экранында бос аума қ ты т ү ртіп ұ стап т ұ ры ң ыз. 2 Те ң шеу м ә зірінде Виджеттер > Төте жолдар тарма ғ ын т ү рті ң із. 3 Тізімде жылжып, бір қ олданбаны та ң да ң ыз. Та ң дал ғ ан қ олданба Нег..

Скриншот түсіру - Page 28

Фон суретін өзгерту үшін 1 Құ рыл ғ ы дірілдегенше Негізгі экран экраныны ң кез келген бос аума ғ ын т ү ртіп, ұ стап т ұ ры ң ыз. 2 Фон суреттері тарма ғ ын т ү ртіп, опцияны та ң да ң ыз. Сондай-ақ құлыптау экранының фон суретін өзгертуге немесе негізгі экран мен құлыптау экраны үшін бірдей кескінді орнатуға болады. Жоғарыдағы қад..

БАРЛЫҒЫН ТАЗАЛАУ - Page 29

Хабарландыру панелін ашу немесе жабу үшін 1 Хабарландыру панелін ашу ү шін к ү й жола ғ ын т ө мен қ арай с ү йре ң із немесе жай оны екі рет т ү рті ң із. 2 Хабарландыру панелін жабу ү шін панельді жо ғ ары қ арай с ү йре ң із немесе шерті ң із. Хабарландыру панелін ашқаннан кейін «Жылдам параметрлер» панелін күй жолағын қайтадан тө..

30 - Page 30

Құлыптаулы экранда хабарландыруларды басқару Бүкіл хабарландыру мазмұнын көрсету Құ лыптау экранында барлы қ хабарландыруларды алы ң ыз. Б ұ л параметр қ осулы болса, қ атысты қ олданбаларды Қолданба хабар-лары параметрлер м ә зірінде Құпия мазмұнды жасыру ретінде белгілемесе ң із, б ү кіл мазм ұ н (соны ң ішінде, кіріс элект..

Күй тақтасындағы белгішелер - Page 31

Күй тақтасындағы белгішелер Күй белгішелері SIM картасы жо қ Сигнал к ү ші Сигнал жо қ Роуминг LTE деректерін жіберу ж ә не ж ү ктеу GPRS деректерін жіберу ж ә не ж ү ктеу EDGE деректерін жіберу ж ә не ж ү ктеу 3G деректерін жіберу ж ә не ж ү ктеу HSPA+ деректерін жіберу ж ә не ж ү ктеу Wi-Fi байланысы қ осыл ғ ан ж ә не деректер тасымалданып жат..

Хабарландыру белгішелері - Page 32

Хабарландыру белгішелері Жа ң а м ә тіндік хабар немесе мультимедиалы қ хабар А ғ ымда ғ ы қ о ң ырау Қ абылданба ғ ан қ о ң ырау К ү тудегі қ о ң ырау Қ о ң ырау ба ғ ытын ө згерту м ү мкіндігі қ осыл ғ ан Жа ң а дауысты қ пошта хабары Жа ң а электронды қ хабар Деректер ж ү ктелуде Деректер кері ж ү ктелуде Мобильді деректер ө шірілге..

33 - Page 33

Фотосуреттерді ж ә не бейнелерді бас қ ару, к ө ру ж ә не өң деу ү шін «Альбом» қ олданбасын пайдаланы ң ыз. Тікелей құ рыл ғ ы ң ызда мы ң да ғ ан ө німдерді шарла ң ыз, ізде ң із ж ә не сатып алы ң ыз. Құ рыл ғ ы ң ызды вирустардан, зиянкес ба ғ дарламалардан, шпионды қ ба ғ дарламалардан, фишинг ә рекеттерінен ж ә не онлайн эксплойтта..

34 - Page 34

Барлы қ фотосуреттер мен бейнелерді ұ йымдастыры ң ыз, ізде ң із немесе оларды шолы ң ыз. Google Play д ү кенінде сатып алын ғ ан немесе жал ғ а алын ғ ан фильмдерді ж ә не телешоуларды к ө ру ү шін Google Play Movies & TV қ олданбасын пайдаланы ң ыз. Google Play Music қ олданбасы ар қ ылы мы ң да ғ ан ә ндерді табы ң ыз ж ә не ойнаты ң ыз. Сатып алатын неме..

Батарея және техникалық қызмет - Page 35

Батарея және техникалық қызмет көрсету Құрылғыны зарядтау Әрқашан нақты Xperia™ үлгісіне арналған түпнұсқалық Sony зарядтағышын және USB Type-C™ кабелін пайдаланыңыз. Басқа зарядтағыштар және кабельдер зарядтау уақытын арттыруы, мүлде зарядтамауы немесе тіпті құрылғыны зақымдауы мүмкін. USB Type-C™ кабелін қосу алдында USB порттары ..

Батарея ескерту жарығының күйі - Page 36

Батарея ескерту жарығының күйі Жасыл Батарея зарядталуда ж ә не батарея зарядыны ң де ң гейі 90%-дан жо ғ ары Қ ыз ғ ылт сары Батарея зарядталып жатыр ж ә не батарея зарядыны ң де ң гейі 90%-дан т ө мен Қ ызыл Батарея зарядталып жатыр ж ә не батарея зарядыны ң де ң гейі 15%-дан т ө мен Батарея мен қуатты басқару Құ рыл ғ ы ендірілген ба..

STAMINA режимі - Page 37

• Экран жары қ ты ғ ыны ң де ң гейін т ө мендету, Экран параметрлері б ө лімін 59 бетінде қ ара ң ыз. • Bluetooth®, Wi-Fi функцияларын ж ә не орынды аны қ тау қ ызметтерін қ ажет етпеген кезде ө шіріп қ ойы ң ыз. • Желі ау қ ымы жо қ немесе т ө мен аума қ та болса ң ыз, құ рыл ғ ыны ө шірі ң із немесе ұ ша қ режимін пайдаланы ң ыз. Ә йтпесе, құ рыл ..

Ultra STAMINA режимін іске қосу үшін - Page 38

Ultra STAMINA режимі Батареяны ң ж ұ мыс уа қ ыты айтарлы қ тай ұ зарады, біра қ қ олжетімді қ олданбалар шектеледі, ә рі мобильді деректер мен Wi-Fi ө шіріледі. Қ о ң ыраулар ж ә не SMS ә лі қ олжетімді болады. Негізгі экран ө згереді ж ә не к ү й жола ғ ында к ө рсетіледі. Құрылғыны бірнеше пайдаланушымен ортақтастырсаңыз, Ultra STAMINA режимін іс..

Құрылғыны сымсыз жаңарту - Page 39

Құрылғыны сымсыз жаңарту Құ рыл ғ ыны ң ба ғ дарламалы қ құ ралын сымсыз жа ң арту ү шін «Ба ғ дарламалы қ құ ралды жа ң арту» қ олданбасын пайдаланы ң ыз. Мобильді желі ар қ ылы ж ү ктеуге болатын жа ң артулар оператор ғ а байланысты болады. Деректер тасымалы а қ ыларын болдырмау ү шін жа ң а ба ғ дарламалы қ құ ралды ж ү ктеу ү шін ..

Xperia™ Companion - Page 40

Компьютерді пайдаланып техникалық қызмет көрсету Xperia™ Companion Xperia™ Companion — құ рыл ғ ыны компьютерге жал ғ а ғ ан кезде қ олдану ғ а болатын құ ралдар мен қ олданбалар жина ғ ын қ амтамасыз ететін ба ғ дарламалы қ құ рал қ ызметі. Xperia™ Companion ба ғ дарламалы қ құ ралымен мына ә рекеттерді орындау ғ а болады: • Құ рыл ғ ыны ң ба ғ дарла..

Қойма және жад - Page 41

USB байланыс режимін өзгерту үшін 1 Құ рыл ғ ы ғ а USB жал ғ а ғ ышын қ осы ң ыз. 2 К ү й жола ғ ын т ө мен қ арай с ү йре ң із, содан кейін Осы құрылғыны зарядтау п ә рменін т ү рті ң із. 3 Қ ажетінше Файлдарды тасымалдау немесе Құрылғыны MIDI ретінде пайдалану п ә рменін т ү рті ң із. Қойма және жад Құ рыл ғ ыда бірнеше т ү рлі қ ойма ж ә не жад ..

Файлдарды - Page 42

Медиа файлдарын жад картасына тасымалдау үшін 1 Құ рыл ғ ы ғ а жад картасы салын ғ анына к ө з жеткізі ң із. 2 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 3 Параметрлер > Жад > Деректерді тасымалдау тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. 4 Жад картасына тасымалданатын файлдарды белгіле ң із. 5 Тасымалдау п ә рменін т ү рті ң із. Қолданбала..

43 - Page 43

Деректердің қосалқы көшірмесін компьютерде жасау Xperia™ Companion ба ғ дарламалы қ құ ралын құ рыл ғ ыда ғ ы деректерді ң қ осал қ ы к ө шірмесін компьютерде немесе Apple ® Mac ® компьютерінде жасау ү шін пайдаланы ң ыз. Келесі деректер т ү рлеріні ң қ осал қ ы к ө шірмесін жасау ғ а болады: • Қ о ң ыраулар журналдары • М ә тіндік хабарлар ..

44 - Page 44

Автоматты түрде қосалқы көшірме жасау функциясын реттеу үшін 1 USB са қ тау құ рыл ғ ысына контентті ң қ осал қ ы к ө шірмесін жасаса ң ыз, са қ тау құ рыл ғ ысыны ң құ рыл ғ ы ғ а USB хост адаптері ар қ ылы жал ғ ан ғ анын тексері ң із. Қ осал қ ы к ө шірмені SD картасына са қ тайтын болса ң ыз, SD картасы құ рыл ғ ы ғ а д ұ рыс бекітілгенін те..

45 - Page 45

Google қосалқы көшірме жасау және қалпына келтіру қолданбасы арқылы деректердің қосалқы көшірмесін жасау «Google қ осал қ ы к ө шірме жасау ж ә не қ алпына келтіру» қ олданбасы ар қ ылы деректерді ң қ осал қ ы к ө шірмесін Google серверіне жасау ғ а болады. Сондай-а қ , қ олданбаны қ айта орнат қ анда қ олданба деректері мен параметрлерін..

Қолданбаларды жүктеп алу - Page 46

Қолданбаларды жүктеп алу Google Play™ сайтынан қолданбаларды жүктеу Google Play™ – қ олданбаларды, ойындарды, музыканы, фильмдерді ж ә не кітаптарды ж ү ктеуге арнал ғ ан Google компаниясыны ң онлайн д ү кені. Оны ң ішінде тегін ж ә не а қ ылы қ олданбалар да бар. Google Play™ торабынан ж ү ктеп алуды бастамай т ұ рып, ж ұ мыс істейтін Интернет ба..

Интернет және желілер - Page 47

Интернет және желілер Интернетте шолу К ө птеген нары қ тарда Android™ құ рыл ғ ылары ү шін Google Chrome™ веб-браузері алдын ала орнатылады. Веб-браузерді пайдалану жолы туралы толы қ а қ паратты алу ү шін, http:// support.google.com/chrome торабына ө тіп, «Chrome for Mobile» ( Ұ ялы телефон ғ а арнал ғ ан Chrome) сілтемесін басы ң ыз. Интернетті шолу үшін 1 Негізгі..

Жаңарту - Page 48

Интернет және MMS параметрлерін қосу үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 Параметрлер > Көбірек > Ұялы желілер тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. 3 Кіру нүктелерінің атаулары > тарма ғ ын т ү рті ң із. 4 Аты ө рісін т ү ртіп, қ ажетті атты енгізі ң із, содан кейін OK п ә рменін т ү рті ң із. 5 Қатынас нүктесі ө рісін т ү ртіп..

Wi-Fi сигнал күшін арттыру - Page 49

Wi-Fi желісін қолмен қосу үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 Параметрлер > Wi-Fi тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. 3 Т ө мен жылжы ң ыз ж ә не тізімдегі элементтерді ң со ң ында белгішесін т ү рті ң із. 4 Желі атауы (SSID) а қ паратын енгізі ң із. 5 Қ ауіпсіздік т ү рін та ң дау ү шін Қауіпсіздік ө рісін т ү рті ң із. 6 Қ ажет болса,..

WPS - Page 50

Құрылғының MAC мекенжайын табу үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 Параметрлер > Wi-Fi тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. 3 белгішесін т ү рті ң із. MAC мекенжайы тізімде к ө рсетіледі. WPS WPS (Wi-Fi Protected Setup™) — қ ауіпсіз сымсыз желі байланыстарын орнату ғ а к ө мектесетін сымсыз желімен байланысу стандарты. WPS функциясы желі ..

Bluetooth байластырылуда - Page 51

Мобильді деректер байланысын басқа Bluetooth® құрылғысымен ортақтастыру үшін 1 Құ рыл ғ ы ң ыз бен екінші Bluetooth® құ рыл ғ ысы бір-біріне байланыстырыл ғ анына ж ә не құ рыл ғ ыда мобильді деректер тасымалы іске қ осыл ғ анына к ө з жеткізі ң із. 2 Құрылғыңыз : Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 3 Функцияны қ осу ү шін Параметр..

52 - Page 52

Деректерді пайдалануды басқару Белгілі мерзім ішінде құ рыл ғ ыдан немесе о ғ ан мобильді деректер немесе Wi-Fi байланысы ар қ ылы тасымалдан ғ ан деректер м ө лшерін ба қ ылау ғ а ж ә не бас қ ару ғ а болады. Мысалы, жекелеген қ олданбалар пайдаланатын деректер м ө лшерін к ө руге болады. Сондай-а қ , қ осымша а қ ы т ө лемеу ү шін моб..

Ұялы желілерді таңдау - Page 53

Ұялы желілерді таңдау • Бір WCDMA желісі • Бір GSM желісі • Бір WCDMA желісі ж ә не бір GSM желісі • Бір LTE, бір WCDMA ж ә не бір GSM желісі Т ұ р ғ ан жері ң ізді қ ай ұ ялы желілер қ олжетімді екеніне байланысты құ рыл ғ ы ұ ялы желілер арасында автоматты т ү рде ауысады. О ғ ан қ оса, құ рыл ғ ыны ү шін WCDMA немесе GSM сия қ ты белгілі бір ұ ялы желі..

54 - Page 54

Виртуалдық жеке желіге қосылу үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 Параметрлер > Көбірек > VPN тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. 3 Қ ол жетімді желілерді ң тізімінде қ осылу керек VPN желісін т ү рті ң із. 4 Қ ажетті а қ паратты енгізі ң із. 5 Қосылу п ә рменін т ү рті ң із. Виртуалды жеке желіден ажырату үшін 1 Хабарландыр..

Құрылғыдағы деректерді - Page 55

Құрылғыдағы деректерді синхрондау Онлайн есептік жазбаларымен синхрондау Құ рыл ғ ы ң ызды онлайн есептік жазбаларда ғ ы, мысалы, Gmail™ ж ә не Exchange ActiveSync сия қ ты электронды қ пошта есептік жазбаларында ғ ы, Facebook™ ж ә не Flickr™ есептік жазбаларында ғ ы контактілермен, электронды қ поштамен, к ү нтізбе о қ и ғ аларымен ж ә не бас қ ..

56 - Page 56

Синхрондау үшін EAS есептік жазбасын реттеу үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 Параметрлер > Есептік жазбалар және қадамдастыру > Есептік жазба қосу > Exchange ActiveSync тарма ғ ын т ү рті ң із. 3 Корпоративтік электронды қ пошта мекенжайы мен кілтс ө зді енгізі ң із. 4 КЕЛЕСІ п ә рменін т ү рті ң із. Егер қ ате орын алс..

Негізгі параметрлер - Page 57

Негізгі параметрлер Кіру параметрлері Параметрлер м ә зірінен құ рыл ғ ы параметрлерін к ө рі ң із ж ә не ө згерті ң із. Параметрлер м ә зіріне Ба ғ дарлама экранынан ж ә не Жылдам параметрлер та қ тасынан кіруге болады. Қолданбалар экранынан құрылғы параметрлерінің мәзірін ашу үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң і..

«Мазаламау» режимі - Page 58

Қоңырау үнін орнату үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 Параметрлер > Дыбыс > Телеф-ң қоңырау үні тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. 3 Тізімнен опцияны та ң да ң ыз немесе белгішесін т ү рті ң із ж ә не құ рыл ғ ы ғ а са қ тал ғ ан музыка файлын та ң да ң ыз. 4 Растау ү шін Орындалды т ү ймесін т ү рті ң із. Хабарландыру дыб..

Экран параметрлері - Page 59

• О қ и ғ алар мен еске сал ғ ыштар • Қ о ң ыраулар • Хабарлар • Дабылдар «Мазаламау» режимінде басым хабарландыруларға рұқсат беру үшін 1 Негізгі экранда белгішесін т ү рті ң із. 2 Параметрлер > Дыбыс > Мазаламау > Тек басым кедергілерге рұқсат беру тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. 3 Қоңыраулар немесе Хабарлар тарма ғ ын т ү рт..

Қолданба параметрлері - Page 60

«Зерделі артқы жарықты басқару» фукциясын қосу немесе өшіру үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 Параметрлер > Дисплей > Смарт артқы жарығын басқару тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. 3 Функцияны қ осу немесе ө шіру ү шін слайдерді т ү рті ң із. Экран бекіту Құ рыл ғ ы ң ызды арнайы қ олданбаны ң экранды қ суретін к ө..

Параметрлер - Page 61

Рұқсат беру 1 Р ұқ сат беру ү шін Рұқсат беру т ү ймесін т ү рті ң із. 2 Растау терезесі екінші рет к ө рсетілген кезде, қ ажет болса, Қайта сұралмасын опциясын та ң дау ғ а болады. 3 Терезеде қ олданба ғ а р ұқ саттар не ү шін қ ажет ж ә не оларды на қ ты не ү шін қ олданылатыны т ү сіндіріледі. Осы терезені жабу ү шін OK т ү ймесін т ү рті ..

62 - Page 62

Қолданба сілтемелерін «Параметрлер» мәзірінде басқару үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 Параметрлер > Қолданбалар тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. 3 белгішесін т ү ртіп, Ашатын сілтемелер тарма ғ ын табы ң ыз. 4 Қ олданбаны та ң дап, параметрлерді қ ажетінше ретте ң із. Қолданбаларды бастапқы күйіне келтіру Еге..

Тіл параметрлері - Page 63

Экран сақтағышының мазмұнын таңдау үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 Параметрлер > Дисплей > Экранды сақтау режимі тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. 3 Функцияны қ осу ү шін слайдерді т ү рті ң із. 4 Экран са қ та ғ ышы белсенді кезде не к ө рсетілуі керек екенін та ң да ң ыз. Экран сақтағышын қолмен іске қосу үшін 1 ..

Өте ашық режим - Page 64

Өте ашық режим Ө те ашы қ режим құ рыл ғ ыда фотосуреттер мен бейнелерді қ ара ғ ан кезде т ү сті ң ашы қ ты ғ ы мен қ аны қ ты ғ ын арттырады. Аса жанды режимді қосу үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 Параметрлер > Дисплей > Кескінді жақсарту тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. 3 Ә лі та ң далма ғ ан болса, Супер жарқын р..

Пайдаланушы қосу - Page 65

Кәдімгі пайдаланушы тіркелгісі туралы К ә дімгі пайдаланушы тіркелгілерін қ осу ар қ ылы пайдаланушыларда ә р т ү рлі басты экрандарды ң , т ұ с қ а ғ аздарды ң ж ә не жалпы параметрлерді ң болуына р ұқ сат бересіз. Олар сонымен қ атар қ олданбалар ғ а ж ә не музыка мен фотосуреттер сия қ ты файлдар ғ а арнал ғ ан жад орнына жеке кі..

Қайта - Page 66

Бірнеше пайдаланушы тіркелгілері арасында ауыстырып қосу Бірнеше пайдаланушы есептік жазбасы арасында ауысу үшін 1 Пайдаланушылар тізімін к ө ру ү шін екі сауса қ пен к ү й жола ғ ын т ө мен қ арай сыр ғ ыты ң ыз, содан кейін экранны ң жо ғ ар ғ ы о ң жа ғ ында ғ ы пайдаланушы белгішесін т ү рті ң із. 2 Ауысу керек пайдаланушы есепт..

Экрандық пернетақталар - Page 67

Мәтін теру Экрандық пернетақталар Құ рыл ғ ыда бір қ атар алдын ала орнатыл ғ ан м ә тін енгізу провайдерлері бар. Әдепкі мәтін енгізу провайдері сіз пайдаланатын аймақтық немесе тіл параметрлеріне байланысты болуы мүмкін. Бір немесе бірнеше мәтін енгізу провайдері аймағыңызда қолжетімді болмауы мүмкін. SwiftKey ® пернетақтас..

Мәтін түзету - Page 68

Мәтін енгізу үшін экрандық пернетақтаны көрсету • М ә тін енгізетін ө рісті т ү рті ң із. Экрандық пернетақтаны альбомдық көріністе пайдалану • Экранды қ пернета қ та ашыл ғ анда, құ рыл ғ ыны телефонды бір жа ғ ына б ұ ры ң ыз. Альбомдық режимді қосу үшін, кейбір қолданбалар ішіндегі параметрлерді реттеу керек болуы мүмкін. Та..

Үлкейткішті пайдалану - Page 69

Үлкейткішті пайдалану • М ә тін енгізген кезде м ә тінді ү лкейтіп к ө ру ү шін м ә тін жола ғ ын т ү ртіп ұ стап т ұ ры ң ыз да, курсорды м ә тін жола ғ ы ішінде қ ала ғ ан жерге қ ойы ң ыз. 69 Б ұ л – жарияланымны ң Интернеттегі н ұ с қ асы. © Тек жеке ма қ сатта пайдалану ү шін басып шы ғ ары ң ыз.

..

Теру тақтасын ашу үшін - Page 70

Қоңыраулар Қоңырау соғу Телефон н ө мірін қ олмен теру ар қ ылы са қ тал ғ ан контактілер тізімінде са қ тал ғ ан н ө мірді т ү рту ар қ ылы немесе қ о ң ыраулар журналында телефон н ө мірін т ү рту ар қ ылы қ о ң ырау шалуы ң ыз ғ а болады. Контакт н ө міріні ң немесе атыны ң бір б ө лігін енгізіп, шы ғ атын ұ сыныстардан та ң дау ар қ ыл..

Қоңырауларды қабылдау - Page 71

Халықаралық қоңырау соғу үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 қ олданбасын тауып, т ү рті ң із. Қ о ң ыраулар журналы к ө рсетіледі. 3 Теру та қ тасын к ө рсету ү шін белгішесін т ү рті ң із. 4 0 санын «+» та ң басы шы ққ ан ғ а дейін т ү ртіп, ұ стап т ұ ры ң ыз. 5 Ел кодын, аума қ кодын (басында н ө лдерсіз), содан кейін телеф..

Ағымдағы қоңыраулар - Page 72

Мәтіндік хабар жіберіп, қоңырауды қабылдамау Қ о ң ырауды шалушы ғ а автоматты т ү рде жіберілетін ж ә не контактімен хабар алмасу с ө йлесуінде са қ талатын м ә тіндік хабармен қ абылдамау ғ а болады. Құ рыл ғ ыда қ олжетімді алдын ала аны қ тал ғ ан хабарларды ң арасынан та ң дау ғ а немесе жа ң а хабар жасау ғ а болады. Сондай-а қ..

Қоңыраулар журналын пайдалану - Page 73

Қоңыраулар журналын пайдалану Қ о ң ыраулар журналында қ абылданба ғ ан қ о ң ырауларды , қ абылдан ғ ан қ о ң ырауларды ж ә не терілген қ о ң ырауларды к ө руге болады. Қоңыраулар журналын ашу үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 белгішесін тауып, т ү рті ң із. Қабылданбаған қоңырауларды көру үшін 1 When you have missed a call, ..

Бірнеше қоңырау - Page 74

поштасын қ амтитын болса, белгілі бір контактіден барлы қ кіріс қ о ң ырауларды тікелей дауыс поштасына жіберуге болады. FDN қызметіне кейбір желі операторлары қолдау көрсетпейді. SIM картаңыз немесе желі қызметіңіз осы мүмкіндікті қолдауын тексеру үшін желі операторыңызға хабарласыңыз. Белгілі бір нөмірден келетін қоңыраул..

Конференция байланыстары - Page 75

Екінші қоңырауды қабылдамау үшін • Қ о ң ырау кезінде қ айталан ғ ан қ ыс қ а дыбыс естісе ң із, белгішесін сол жа ққ а с ү йре ң із. Екінші рет қоңырау шалу үшін 1 А ғ ымда ғ ы қ о ң ырау кезінде белгішесін т ү рті ң із. Қ о ң ыраулар журналы к ө рсетіледі. 2 Теру та қ тасын к ө рсету ү шін белгішесін т ү рті ң із. 3 Алушыны ң н ө мірін енгі..

Жедел қоңыраулар - Page 76

Дауыстық пошта қызметіне қоңырау соғу 1 Н ө мір теру та қ тасын ашы ң ыз. 2 Дауысты қ поштасын тергенге дейін 1 басып т ұ ры ң ыз. Дауыстық пошта нөміріне қоңырау шалғанда, желі операторының дауыстық пошта жүйесі әдетте дауыстық поштаны орнатуды сұрайды. Мысалы, сәлемдеме жазып, құпиясөз орнату сұралуы мүмкін. Жедел қоңыраулар Қ..

Контактіні іздеу үшін - Page 77

Контактілер Контактілерді іздеу және көру 1 Контактілерді іздеу 2 Медициналы қ ж ә не т ө тенше жа ғ дай байланыс а қ паратын өң деу ж ә не к ө ру 3 Қ осымша опцияларды к ө ру 4 «Та ң даулылар» ж ә не «Барлы қ контактілер» қ ойындылары 5 Контакт м ә ліметтерін к ө ру 6 Та ң дал ғ ан ә ріппен басталатын контактілерге ө ту ү шін слайдерді..

Альбом - Page 78

сақталатынын өзгерткіңіз келсе, контактіні қайтадан жасау және дұрыс есептік жазбаға сақтау керек. Контактінің телефон нөмірінің алдында қосу белгісін және елдің кодын қоссаңыз, нөмірді шетелден қоңырау соққанда қайта өңдеудің қажеті жоқ. Контактіні өңдеу үшін 1 Негізгі экран экранында белгішесін т ү рті ң із, содан кейін ..

Контактілерді тасымалдау - Page 79

Мәтіндік хабардан жаңа контакт жасау үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із, содан кейін белгішесін тауып, т ү рті ң із. 2 Телефон н ө міріні ң жанында ғ ы белгішені т ү ртіп, САҚТАУ т ү ймесін басы ң ыз. 3 Бар контактіні та ң да ң ыз немесе Жаңа контакт жасау п ә рменін т ү рті ң із. 4 Контакт туралы а қ паратты өң деп, САҚТ..

80 - Page 80

Контактілердің сақтық көшірмесі жасалуда Контактілерді ң қ осал қ ы к ө шірмесін жасау ү шін ішкі жадты, жад картасын не SIM картасын қ олдану ғ а болады. Барлық контактілерді ішкі жадқа экспорттау үшін 1 Негізгі экран экранында белгішесін т ү рті ң із, содан кейін белгішесін т ү рті ң із. 2 пернесін басы ң ыз, содан кейін Импортта..

Таңдаулылар - Page 81

Медициналық ақпаратты енгізу үшін 1 Негізгі экран экранында белгішесін т ү рті ң із, содан кейін белгішесін т ү рті ң із. 2 белгішесін т ү рті ң із. 3 Қ ажетті а қ паратты өң де ң із. Жаңа жедел жағдай бөлімі контактісін қосу үшін 1 Негізгі экран экранында белгішесін т ү рті ң із, содан кейін белгішесін т ү рті ң із. 2 белгішесін т ү рт..

82 - Page 82

«Контактілер» қолданбасында қайталанатын жазбаларды болдырмау Контактілерді жа ң а есептік жазбамен синхрондаса ң ыз немесе контакт а қ паратын бас қ а жолдармен импорттаса ң ыз, «Контактілер» қ олданбасында қ айталанатын жазбалар пайда болуы м ү мкін. Б ұ л орын алса, бір жазбаны жасау ү шін м ұ ндай қ айталанатын деректерд..

Хабар алмасу және әңгімелесу - Page 83

Хабар алмасу және әңгімелесу Хабарларды оқу және жіберу Хабар алмасу қ олданбасы хабарларды с ө йлесулер т ү рінде к ө рсетеді, я ғ ни белгілі бір адам ғ а жіберілген ж ә не одан алын ғ ан хабарлар бірге топтастырылады. Бір хабарда жіберуге болатын таңбалар саны операторға және пайдаланатын тілге байланысты өзгеріп отырады. Қ..

Хабарларды ұйымдастыру - Page 84

Хабардың бағытын өзгерту үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із, содан кейін белгішесін тауып, т ү рті ң із. 2 Қ айта жібергі ң із келетін хабарды қ амтитын с ө йлесуді басы ң ыз. 3 Қ айта жібергі ң із келетін хабарды т ү ртіп, ұ стап т ұ рып, Хабарды қайта жіберу т ү ймесін т ү рті ң із. 4 Алушыны ң атын немесе телефон н ө мі..

Хабар алмасу параметрлері - Page 85

Хабар алмасу параметрлері Хабар туралы хабарландыру параметрлерін өзгерту үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із, содан кейін белгішесін тауып, т ү рті ң із. 2 пернесін, содан кейін Параметрлер тарма ғ ын т ү рті ң із. 3 Хабарландыру дыбысын орнату ү шін Ескерту дыбысы п ә рменін т ү рті ң із, содан кейін опцияны та ң д..

Электрондық поштаны реттеу - Page 86

Электрондық пошта Электрондық поштаны реттеу Электронды қ пошта жазбалары ар қ ылы электронды қ хабарлар жіберу ж ә не алу ү шін құ рыл ғ ыда ғ ы электронды қ пошта қ олданбасын пайдаланы ң ыз. Бір уа қ ытта бір не бірнеше электронды қ пошта жазбасын пайдалану ғ а болады, соны ң ішінде корпоративтік Microsoft Exchange ActiveSync жазбаларын. ..

87 - Page 87

Электрондық хабарларды оқу үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 Эл. пошта қ олданбасын тауып, т ү рті ң із. 3 Бірнеше электронды қ пошта есептік жазбасын пайдаланып жатса ң ыз, белгішесін т ү рті ң із, содан кейін белгішесін т ү рті ң із ж ә не тексергі ң із келетін есептік жазбаны та ң да ң ыз. Барлы қ электронды қ п..

88 - Page 88

Электрондық хабарларды іздеу үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із, содан кейін Эл. пошта қ олданбасын тауып, т ү рті ң із. 2 Бірнеше электронды қ пошта есептік жазбасын пайдаланып жатса ң ыз, белгішесін т ү рті ң із, содан кейін белгішесін т ү рті ң із ж ә не іздегі ң із келетін есептік жазбаны та ң да ң ыз. Барлы қ эле..

Gmail™ - Page 89

Exchange ActiveSync есептік жазбасында «Кеңседе емес» автожауабын орнату үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із, содан кейін Эл. пошта қ олданбасын тауып, т ү рті ң із. 2 белгішесін, содан кейін Параметрлер тарма ғ ын т ү рті ң із. 3 «Ке ң седе емес» автожауабын орнат қ ы ң ыз келетін EAS (Exchange Active Sync) есептік жазбасын та ң да ң ыз. 4..

Құрылғыға музыка тасымалдау - Page 90

Музыка және FM радиосы Құрылғыға музыка тасымалдау Компьютерден құ рыл ғ ы ғ а музыка тасымалдауды ң екі жолы бар: • Музыкалы қ файлдарды құ рыл ғ ы мен компьютер арасында қ амтамасыз етілген USB Type-C™ кабелін пайдаланып тасымалдау ғ а болады. Қ осылудан кейін құ рыл ғ ы ң ызда Файлдарды тасымалдау п ә рменін та ң да ң ыз, содан ке..

Музыка негізгі экраны - Page 91

14 Ойнату кезегіндегі алды ңғ ы ә нге ө ту ү шін т ү рті ң із, а ғ ымда ғ ы ә н ішінде арт қ а айналдыру ү шін т ү ртіп, ұ стап т ұ ры ң ыз 15 А ғ ымда ғ ы ойнату кезегіндегі ә ндерді араластыру Музыка негізгі экраны 1 Музыка м ә зірін ашу ү шін жо ғ ар ғ ы сол жа қ б ұ рышта белгішесін т ү рті ң із 2 Мазм ұ нды к ө ру ү шін жо ғ ары не т ө мен жыл..

Музыка мәзірі - Page 92

Фонда ойнатылып жатқанда «Музыка» қолданбасы ашу үшін • Ә н фонда ойнатылып т ұ р ғ анда, к ү й жола ғ ын т ө мен қ арай с ү йреп, «Музыка» қ олданбасын т ү рті ң із. • Я болмаса, Негізгі экран экранында белгішесін т ү рті ң із, содан кейін пернесін тауып, т ү рті ң із. Музыка мәзірі Музыка м ә зірі құ рыл ғ ыда ғ ы барлы қ ә ндерге шолу..

Ойнату - Page 93

Жеке ойнату тізімдерін жасау үшін 1 Музыка негізгі экранынан ойнату тізіміне қ осу қ ажет альбом немесе ә н атауын т ү ртіп, ұ стап т ұ ры ң ыз. 2 Ашыл ғ ан м ә зірде Ойнату тізіміне қосу > Жаңа ойнату тізімін жасау тарма ғ ын т ү рті ң із. 3 Ойнату тізіміні ң атауын енгізіп, OK т ү ймесін т ү рті ң із. Сондай-ақ, жаңа ойнату тізімін жас..

FM радиосын тыңдау үшін - Page 94

Радионы тыңдау Құ рыл ғ ыда ғ ы FM радиосы кез келген FM радиосы сия қ ты ж ұ мыс істейді. Мысалы, FM радиостанцияларын іздеуге, ты ң дау ғ а ж ә не оларды та ң даулылар ретінде са қ тау ғ а болады. Радионы пайдалану алдында құ рыл ғ ы ғ а сымды гарнитураны немесе құ ла қ аспаптарды жал ғ ау керек. Ө йткені гарнитура немесе құ ла қ аспап..

Таңдаулы радио арналар - Page 95

Радио дыбысын динамикке ауыстыру 1 Радио ашыл ғ анда, белгішесін басы ң ыз. 2 Спикерфонмен ой-ту белгішесін т ү рті ң із. Дыбысты сым арқылы жалғанған гарнитура немесе құлақтық арқылы қайтадан шығару үшін белгішесін басып, Құлақтықтарда ойнату опциясын түртіңіз. Таңдаулы радио арналар Арнаны таңдаулы ретінде сақтау үшін 1 Рад..

Камера - Page 96

Камера Фотосуреттер түсіру және бейнелерді жазу 1 Алды ңғ ы камера объективі 2 Т ү сіру режимін та ң дау 3 Алды ңғ ы ж ә не негізгі камералар арасында ауысу 4 Ұ л ғ айту немесе кішірейту 5 Камера пернесі – камераны іске қ осу/фотосуреттер т ү сіру/бейнелер жазу 6 Фотосуреттер мен бейнелерді к ө ру 7 Орынды са қ тау 8 Ысырма т ү ймесі ..

Жалпы камера параметрлері - Page 97

Масштабтау функциясын пайдалану үшін • Камера ашы қ кезде камера экран ғ а екі сауса қ пен тиіп, оларды біріктірі ң із не алша қ таты ң ыз. • Сондай-а қ , жо ғ ары немесе т ө мен басып, дыбыс де ң гейін реттеу пернесін пайдалану ғ а болады. Б ұ л функцияны қ осу ү шін белгішесін т ү рті ң із, содан кейін Қосымша > Дыб. дең. пер-н басқ. ..

Қол ысырмасы - Page 98

Камера қолд-ры Камера қ олданбаларын қ олмен та ң да ң ыз. Жақсырақ фотосуреттер түсіру туралы қосымша мәліметтер алу үшін support.sonymobile.com бетіне өтіңіз. Камера қолданбалары Толық-ған шын. әсері Виртуалды к ө ріністер мен кейіпкерлер бар фотосуреттер немесе бейнелер т ү сіру. Шығармашыл әсер Фотосуреттерге немесе бейнелерге ә с..

Smile Shutter™ функциясын қосу үшін - Page 99

Smile Shutter™ функциясын қосу үшін 1 Камераны іске қ осы ң ыз. 2 белгішесін т ү рті ң із. 3 Авто түсіру > Smile Shutter тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. 4 Камера ашы қ ж ә не Smile Shutter қ осулы кезде камераны нысан ғ а ба ғ ытта ң ыз. Камера қ ай бетте фокустау керек екенін та ң дайды. 5 К ү лімсіреу аны қ тал ғ анда бет т ү сті жа қ тау ішінде к ө рсетілед..

100 - Page 100

Тек алдыңғы камера Алды ңғ ы камерамен фотосурет немесе бейне т ү сіргеннен кейін экранны ң т ө менгі о ң б ұ рышында оны ң алдын ала қ арау ғ а арнал ғ ан н ұ с қ асы 3 секунд бойы к ө рінеді. Өшірулі Т ү сіргеннен кейін фотосурет не бейне са қ талады ж ә не алдын ала қ арау ғ а арнал ғ ан н ұ с қ а к ө рінбейді. Дыбыс деңгейін реттеу пе..

Түс пен жарықтықты реттеу үшін - Page 101

Түс пен жарықтықты реттеу үшін 1 Камераны іске қ осы ң ыз. 2 > Түс пен жарықтық тарма ғ ын т ү рті ң із. 3 Т ү с пен жары қ ты қ ты реттеу ү шін слайдерлерді қ ажет орындар ғ а с ү йре ң із. Бұл параметр тек «Тамаша автоматты» және «Бейне камера» режимдерінде қол жетімді. Ақ түс балансы, фокус, экспозиция және ысырма жылдамдығы Қолмен..

Кідірісті таймер - Page 102

20MP 5984×3376 (16:9) 16:9 ара қ атынасы бар 20 мегапиксель ажыратымдылы ғ ы. Ке ң пішімді дисплейлерде к ө руге арнал ғ ан фотосуреттер ү шін ы ңғ айлы. 12MP 4000×3008 (4:3) 4:3 ара қ атынасы бар 12 мегапиксел ажыратымдылы ғ ы. Ке ң пішімді емес дисплейлерде к ө ру немесе жо ғ ары ажыратымдылы қ та басып шы ғ ару қ ажет фотосуреттерге ы ңғ айлы. 12MP 4624×2608 ..

Қолмен - Page 103

HDR Арт қ ы жары қ де ң гейі жо ғ ары бол ғ анда немесе қ арама- қ арсылы қ аны қ бол ғ ан жа ғ дайларда фотосурет т ү сіру ү шін HDR (жо ғ ары динамикалы қ ау қ ым) параметрін пайдаланы ң ыз. HDR параметрі кішігірім элементтерді ң жо ғ алуыны ң орнын толтырады ж ә не қ ара ңғ ы ә рі жары қ аума қ тары д ұ рыс к ө рсетілген сурет жасайды. Бұл п..

Бейнекамера параметрлері - Page 104

Түнгі портрет жарқылы Б ұ л параметрді т ү нде портрет фотосуреттерін т ү сіргенде немесе жары қ аз орталарда пайдаланы ң ыз. Ұ за қ экспозиция уа қ ытына байланысты, камераны қ имылдатпай ұ стау немесе қ оз ғ алмайтын бетке орналастыру керек. Бейнекамера параметрлері Бейнекамера параметрлерін реттеу үшін 1 Камераны іске қ ос..

Автоматты түрде түсіру (бейне) - Page 105

MMS Мультимедиалы қ хабармен жіберуге болатын бейнелерді жазады. Осы бейне файлын мультимедиалы қ хабар ғ а сый ғ ызу ү шін осы пішіміні ң т ү сіру уа қ ыты шектелген. Автоматты түрде түсіру (бейне) Бейнені жазу барысында суреттерді автоматты т ү рде т ү сіруді қ осы ң ыз. Smile Shutter™ м ү мкіндігін пайдалан ғ анда камера бейнені жазу..

Альбомдағы фотосуреттер мен - Page 106

Альбомдағы фотосуреттер мен бейнелер Фотосуреттер мен бейнелерді көру Камерамен т ү сірілген фотосуреттерді к ө ру ж ә не бейнелерді ойнату ү шін немесе құ рыл ғ ы ң ыз ғ а са қ тал ғ ан ұқ сас мазм ұ нды к ө ру ү шін «Альбом» қ олданбасын пайдаланы ң ыз. Барлы қ фотосуреттер мен бейнелер хронологиялы қ реттегі торда к ө рсетілед..

Слайдшоу - Page 107

Фотосуреттердің слайдшоуын көру үшін 1 Фотосуретті к ө ріп отыр ғ ан кезде альбомда ғ ы барлы қ фотосуреттерді ойната бастау ү шін экранды т ү ртіп, құ ралдар та қ тасын к ө рсеті ң із, содан кейін > Слайдшоу опциясын т ү рті ң із. 2 Слайдшоуды ая қ тау ү шін фотосуретті т ү рті ң із. Бейнені ойнату үшін 1 «Альбом» қ олданбасында ой..

Файлдарды - Page 108

Онлайн қызметтердегі фотосуреттерді «Альбом» қолданбасында көру үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 Альбом қ олданбасын тауып, т ү рті ң із, содан кейін белгішесін т ү рті ң із. 3 Қ ажетті онлайн қ ызметті т ү рті ң із, содан кейін ж ұ мысты бастау ү шін экранда ғ ы н ұ с қ ауларды орында ң ыз. Қ ызметке кері ж ү ктел..

109 - Page 109

Фотосуреттер немесе бейнелер топтамаларымен «Альбом» қолданбасында жұмыс істеу үшін 1 Альбамдагы фотосуреттер мен бейнелерді ң пиктограммаларын к ө ріп жат қ анда элементті б ө лектелгенше т ү ртіп, ұ стап т ұ ры ң ыз. 2 Та ң дау ү шін ж ұ мыс істегі ң із келетін бас қ а элементтерді т ү рті ң із. Барлы қ элементтерді та ң да ғ ы ң ..

110 - Page 110

Фотосуреттегі түстердің қанықтық деңгейін орнату үшін 1 Фотосуретті к ө ріп отыр ғ ан кезде құ ралдар та қ таларын к ө рсету ү шін экранды т ү рті ң із, содан кейін белгішесін т ү рті ң із. 2 С ұ ралса, Фото өңдеушісі қ олданбасын та ң да ң ыз. 3 белгішесін т ү рті ң із, содан кейін опцияны та ң да ң ыз. 4 Өң делген фотосуретті ң к ө шірм..

111 - Page 111

Фотосуретті немесе бейнені көрсету үшін 1 «Альбом» қ олданбасында белгішесін т ү рті ң із, содан кейін Жасырын параметрін т ү рті ң із. 2 К ө рсету қ ажет фотосуретті немесе бейнені т ү рті ң із. 3 Құ ралдар та қ таларын к ө рсету ү шін экранды т ү рті ң із, содан кейін белгішесін т ү рті ң із. 4 Жасырмау опциясын т ү рті ң із. Картадан ..

112 - Page 112

Геотег қойылған фотосуреттерді глобустан көру үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 Альбом қ олданбасын тауып, т ү рті ң із. 3 белгішесін т ү рті ң із, содан кейін Орындар > тарма ғ ын т ү рті ң із. 4 Глобуста к ө ргі ң із келетін фотосуретті т ү рті ң із. Фотосуреттердің геотегін өзгерту 1 Альбом қ олданбасында карта..

«Бейне» қолданбасы - Page 113

Бейнежазбалар «Бейне» қолданбасы Фильмдер мен құ рыл ғ ы ғ а са қ тал ғ ан не ж ү ктелген бас қ а бейне мазм ұ нды ойнату ү шін «Бейне» қ олданбасын пайдаланы ң ыз. Сондай-а қ , б ұ л қ олданба ба ғ дарлама туралы егжей-тегжейлі а қ паратты ж ә не қ атысты мазм ұ нды, соны ң ішінде, сізді қ ызы қ тыратын ба ғ дарлама туралы ә леуметтік ..

114 - Page 114

Параметрлерді өзгерту үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із, содан кейін Бейне қ олданбасын тауып, т ү рті ң із. 2 Негізгі экран м ә зірін ашу ү шін белгішесін т ү рті ң із, содан кейін Параметрлер тарма ғ ын т ү рті ң із. 3 Параметрлерді қ ажетінше ө згерті ң із. Бейнені ойнату үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү ..

Movie Creator - Page 115

Бейнені жою үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із, содан кейін Бейне қ олданбасын тауып, т ү рті ң із. 2 Негізгі экран м ә зірін ашу ү шін белгішесін т ү рті ң із, содан кейін Мобильді құрылғы тарма ғ ын т ү рті ң із. 3 Ә р т ү рлі санаттарды шолып, қ ажетті бейнені табы ң ыз. 4 Бейне пиктограммасын т ү рті ң із, содан кейін б..

Байланыс мүмкіндігі - Page 116

Байланыс мүмкіндігі Құрылғы экранының көшірмесін теледидарда сымсыз көрсету Құ рыл ғ ыны ң экранын теледидарда немесе бас қ а ү лкен дисплейде кабельмен жал ғ амай-а қ к ө рсету ү шін «Экран к ө шірмесін к ө рсету» м ү мкіндігін пайдалану ғ а болады. Wi-Fi Direct™ технологиясы екі құ рыл ғ ы арасында сымсыз байланыс орнатады, соны ң ..

117 - Page 117

Cast қызметін пайдаланып клиенттік құрылғыдағы музыка жолын ойнату үшін 1 DMR клиенттік құ рыл ғ ысын д ұ рыс орнат қ аны ң ыз ғ а ж ә не ол құ рыл ғ ымен бірдей Wi-Fi желісіне қ осулы екеніне к ө з жеткізі ң із. 2 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із, содан кейін белгішесін тауып, т ү рті ң із. 3 Музыка санатын та ң дап, б ө ліскі ң із..

NFC - Page 118

USB Type-C коннекторы арқылы USB Type-C™ керек-жарағын жалғау үшін 1 USB Type-C керек-жара ғ ыны ң USB Type-C коннекторын құ рыл ғ ы ң ыз ғ а жал ғ а ң ыз. 2 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 3 Параметрлер > Құрылғы байланысы > USB қосылым мүмкіндігі > USB құрылғыс. анықтау тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. Sony компаниясы құрылғыңыз micro USB Type-C ко..

NFC тегтерін сканерлеу - Page 119

NFC арқылы музыка файлын басқа құрылғымен ортақтастыру үшін 1 Құ рыл ғ ы ң ызда ж ә не алушы құ рыл ғ ыда NFC функциясы қ осулы екенін ж ә не б ұ л екі экран белсенді ж ә не құ лпы ашулы екенін тексері ң із. 2 «Музыка» қ олданбасын ашу ү шін белгішесін т ү рті ң із, содан кейін белгішесін тауып, т ү рті ң із. 3 Музыка санатын та ң дап, орта ..

Bluetooth® сымсыз технологиясы - Page 120

NFC функциясымен үйлесімді құрылғыға қосылу Құ рыл ғ ыны Sony компаниясы шы ғ ар ғ ан динамик немесе құ ла қ ты қ сия қ ты NFC функциясымен ү йлесімді бас қ а құ рыл ғ ылармен байланыстыру ғ а болады. Байланысты ң б ұ л т ү рін орнат қ ан кезде қ осымша а қ парат алу ү шін ү йлесімді құ рыл ғ ыны ң пайдаланушы н ұ с қ аулы ғ ын қ ара ң ыз. Ба..

Bluetooth - Page 121

Құрылғыны басқа Bluetooth ® құрылғысымен байланыстыру үшін 1 Байланыстыру қ ажет құ рыл ғ ыны ң Bluetooth ® функциясы қ осулы екенін ж ә не бас қ а Bluetooth ® құ рыл ғ ыларына к ө рінетінін тексері ң із. 2 Құ рыл ғ ы ң ызды ң Негізгі экран экранында белгішесін басы ң ыз. 3 Параметрлер > Bluetooth тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. 4 Функцияны қ осу ү шін Blu..

Bluetooth - Page 122

Bluetooth ® функциясы арқылы элементтерді алу 1 Bluetooth ® функциясы қ осулы ж ә не бас қ а Bluetooth ® құ рыл ғ ыларына к ө рінетінін тексері ң із. 2 Енді жіберетін құ рыл ғ ы құ рыл ғ ы ң ыз ғ а деректерді жіберуді бастайды. 3 С ұ ралса, екі құ рыл ғ ыда да бірдей р ұқ сат кодын енгізі ң із немесе ұ сыныл ғ ан р ұқ сат кодын раста ң ыз. 4 Құ рыл ғ ы ғ а..

Google Search және Now - Page 123

Уақытыңызды үнемдейтін зерделі қолданбалар және мүмкіндіктер Google Search және Now Интернетте іздеу ү шін Google қ олданбасын пайдаланы ң ыз. Сондай-а қ , ж ү йелі жа ң артулар ү шін арнаны қ осу ғ а болады ‒ мысалы, ж ұ мыс қ а қ атынау алдында жол қ оз ғ алысы туралы а қ паратты алу ғ а, аума ғ ы ң ызда ғ ы танымал мейрамханаларды табу ғ а, с..

Саяхат және карталар - Page 124

Саяхат және карталар Орынды анықтау қызметтерін пайдалану Орынды аны қ тау қ ызметтері Карталар ж ә не камера секілді қ олданбалар ғ а орналас қ ан жері ң ізді шамамен аны қ тау ү шін мобильді ж ә не Wi-Fi желілеріндегі а қ паратты, сондай-а қ Орналас қ ан жерді аны қ тау ж ү йесіні ң (GPS) а қ паратын пайдалану ғ а м ү мкіндік береді. Е..

125 - Page 125

Саяхат кезінде деректер тасымалын пайдалану Ө зі ң ізді ң ұ ялы желі ң ізден тыс жерде саяхат шеккенде, ұ ялы деректер тасымалы ар қ ылы интернетке қ осылуы ң ыз керек болуы м ү мкін. Солай болса, құ рыл ғ ыда деректер роумингін іске қ осуы ң ыз керек. Деректер роумингін қ ос қ ан кезде сізден қ осымша а қ ы алынуы м ү мкін. Деректе..

«Сағат» және «Күнтізбе» - Page 126

«Сағат» және «Күнтізбе» Күнтізбе Кесте ң ізді бас қ ару ү шін «К ү нтізбе» қ олданбасын пайдаланы ң ыз. Google™ есептік жазбасы сия қ ты к ү нтізбелерді қ амтитын бір немесе бірнеше онлайн есептік жазба ғ а кіріп, құ рыл ғ ыны синхронда ғ ан болса ң ыз, осы есептік жазбаларда ғ ы к ү нтізбе о қ и ғ алары «К ү нтізбе» қ олданбасында да ..

Дыбыс деңгейі - Page 127

3 Секунд ө лшер қ ойындысына кіру 4 Таймер қ ойындысына кіру 5 А ғ ымда ғ ы қ ойынды опцияларын к ө ру 6 К ү н ж ә не уа қ ыт параметрлерін ашу 7 Дабылды қ осу немесе ө шіру 8 Жа ң а дабыл қ осу Жаңа дабылды орнату үшін 1 Негізгі экранда белгішесін т ү рті ң із. 2 Сағат қ олданбасын тауып, т ү рті ң із. 3 белгішесін т ү рті ң із. 4 Уақыт параме..

128 - Page 128

Қайталанбалы дабылды орнату үшін 1 Сағат қ олданбасын тауып, т ү рті ң із, содан кейін өң деу керек дабылды т ү рті ң із. 2 Қайталау п ә рменін т ү рті ң із. 3 Қ атысты к ү ндерге құ сбелгілер қ ойы ң ыз да, OK т ү ймесін т ү рті ң із. 4 САҚТАУ п ә рменін т ү рті ң із. Дабылдың дірілдеу функциясын іске қосу үшін 1 Сағат қ оладнбасын тауып, т ү ..

Қолжетімділік - Page 129

Қолжетімділік Ұлғайту қимылы Ұ л ғ айту қ имылы сенсорлы қ экранны ң бетін ү ш рет т ү рту ар қ ылы б ө ліктерді ұ л ғ айту ғ а к ө мектеседі. Үлкейту қимылын қосу немесе өшіру үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 Параметрлер > Қол жетімділік > Ұлғайту қимылы тарма ғ ын тауып, т ү рті ң із. 3 Ұлғайту қимылы астында ғ..

Параметрлер - Page 130

TalkBack TalkBack к ө ру қ абілеті нашар пайдаланушылар ғ а арнал ғ ан экран о қ у қ ызметі болып табылады. TalkBack қ ызметі Android құ рыл ғ ысында орындалатын кез келген о қ и ғ аларды не ә рекеттерді сипаттау ү шін ауызша байланысты пайдаланады. TalkBack қ ызметі пайдаланушы интерфейсін сипаттайды ж ә не ба ғ дарламалы қ құ рал қ ателерін, хабар..

131 - Page 131

Қ атынасты ауыстыру туралы қ осымша а қ паратты Параметрлер > Қол жетімділік > Қатынасты ауыстыру > ПАРАМЕТРЛЕР > Анықтама және кері байланыс б ө лімінде қ ара ң ыз. Қатынасты ауыстыруды қосу немесе өшіру үшін 1 Негізгі экран ішінде белгішесін т ү рті ң із. 2 Параметрлер > Қол жетімділік > Қатынасты ауыстыру тарма ғ ын та..

Қолдау және құқықтық ақпарат - Page 132

Қолдау және құқықтық ақпарат «Қолдау» қолданбасы Құ рыл ғ ыда ғ ы « Қ олдау» қ олданбасын пайдаланушы н ұ с қ аулы қ тарын, а қ аулы қ тарды жою туралы н ұ с қ аулы қ тарды шолу, ә рі ба ғ дарламалы қ құ рал жа ң артулары туралы а қ паратты ж ә не ө німге қ атысты а қ паратты табу ү шін пайдаланы ң ыз. «Қолдау» қолданбасына қол жеткізу..

Құрылғыны қайта іске қосу үшін - Page 133

Құ рыл ғ ы қ осылмай қ ойса немесе құ рыл ғ ыны ң ба ғ дарламалы қ құ ралын бастап қ ы қ алпына келтіру керек болса, құ рыл ғ ыны ж ө ндеу ү шін Xperia™ Companion қ олданбаларын пайдалану ғ а болады. Xperia™ Companion қ олданбасын пайдалану туралы қ осымша а қ паратты Xperia™ Companion б ө лімінде 40 бетінде қ ара ң ыз. Құрылғыны бірнеше пайдаланушымен ор..

Sony G3221/G3223 - Page 134

Xperia™ Companion бағдарламалық құралын пайдаланып құрылғының бағдарламалық құралын жөндеу үшін Бағдарламалық құралды жөндеуді орындау алдында Google™ есептік жазбасының пайдаланушы атын және кілтсөзін білетініңізді тексеріңіз. Қауіпсіздік параметрлеріне қарай, бағдарламалық құралды жөндегеннен кейін құрылғыны қайта іске қос..

135 - Page 135

ба ғ дарламалар ү шін осындай веб-сайттарды ң пайдалану шарттары мен қ олданыста ғ ы құ пиялылы қ саясатын қ осымша қ ара ң ыз. Sony компаниясы кез келген ү шінші тарап веб-сайттарыны ң немесе олар ұ сынатын қ ызметтерді ң бар болуына немесе тиімділігіне кепілдік бермейді. Мобильді құ рыл ғ ыны ң қ о ң ырау ү ндері сия қ ты қ осымша..

Sponsored links

Latest Update