Sony Xperia Xa1 Ultra Userguide Manual Albanian

Xperia XA1 Ultra Language

Download Sony Xperia Xa1 Ultra Userguide Manual Albanian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Udhëzuesi i përdorimit - Page 1

Udhëzuesi i përdorimit Xperia ™ XA1 Ultra G3221/G3223

..

identifikimit - Page 2

Lënda Hapat e parë ................................................................................... 6 Rreth këtij Udhëzuesi përdorimi ........................................................... 6 Pamja e përgjithshme .......................................................................... 6 Montimi ............................................................................................... 7 Mbrojtja e ekranit ................................................................................. 8 Nisja e pajisjes tuaj për herë të parë ............................................

3 - Page 3

Cilësimet e internetit dhe MMS-ve .................................................... 47 Wi-Fi ................................................................................................. 48 Bashkëndarja e lidhjes së të dhënave celulare ................................... 50 Kontrollimi i përdorimit të të dhënave ................................................. 52 Përzgjedhja e rrjeteve celulare ........................................................... 53 Rrjetet virtuale private (VPN-të) .......................................................... 53 Sinkronizimi i të dh..

4 - Page 4

Të preferuarat .................................................................................... 81 Dërgimi i informacionit të kontaktit ..................................................... 81 Shmangia e futjeve të dyzuara në aplikacionin Kontaktet ................... 82 Mesazhimi dhe biseda ................................................................. 83 Leximi dhe dërgimi i mesazheve ........................................................ 83 Organizimi i mesazheve tuaja ............................................................ 84 Telefonimi nga Mesazhimi ..................

filmave - Page 5

Krijuesi i filmave ............................................................................... 115 Lidhshmëria ................................................................................ 116 Pasqyrimi pa tel i ekranit të pajisjes tuaj në një televizor ................... 116 Shfaqja e skedarëve në një pajisje tjetër duke përdorur Cast ........... 116 Lidhja e pajisjes tuaj me pajisjet shtesë me USB .............................. 117 NFC ................................................................................................ 118 Teknologjia pa tel Bluetooth® ......

Kufizimet e shërbimeve dhe tipareve - Page 6

Hapat e parë Rreth këtij Udhëzuesi përdorimi Ky është Udhëzuesi i përdorimit i Xperia™ XA1 Ultra për versionin e softuerit Android™ 7.0 . Nëse nuk jeni të sigurt se cilin version softueri po ekzekuton pajisja juaj, mund ta kontrolloni atë te menyja Cilësimet. Përditësimet e sistemit dhe të aplikacioneve mund t'i paraqesin tiparet në pajisjen tuaj në një mënyrë të ndryshme nga sa përshkruhet në këtë Udhëzues përdorimi. Versioni i Android™ mund të mos preket nga një përditësim. Për më shumë informacione rreth përditësimeve të softuerit, shikoni Për..

Për të futur kartën SIM nano dhe kartën e kujtesës - Page 7

1. Drita e ngarkimit/njoftimit 2. Foleja e kufjes me mikrofon 3. Objektivi i kamerës së përparme 4. Mikrofoni i dytë 5. Mikrofolësi 6. Sensori i afërsisë/dritës 7. Blici i përparmë 8. Butoni i volumit 9. Tasti i energjisë 10. Tasti i kamerës 11. Mikrofoni kryesor 12. Altoparlanti 13. Porta e ngarkuesit/kabllos USB Type-C™ 14. Zona e antenës Wi-Fi/GPS/Bluetooth 15. Objektivi i kamerës kryesore 16. Blici kryesor 17. Zona e zbulimit të NFC™ 18. Kapaku i folesë së kartës së kujtesës/SIM nano 19. Zona e antenës kryesore Montimi Pajisja juaj mbështet vetëm kartat SIM na..

Për të hequr kartën SIM nano - Page 8

1 Zvarritni dhe nxirrni me anën e thoit tabakanë e kartës SIM nano. 2 Vendosni mirë kartën SIM në drejtimin e duhur, siç tregohet në ilustrim. 3 Futni kartën e kujtesës në folenë e kartës së kujtesës në drejtimin e duhur, siç tregohet në ilustrim. 4 Shtyjeni lehtë tabakanë përsëri në fole deri sa të zërë vend. Për të hequr kartën SIM nano 1 Me ekranin të kthyer poshtë, hapni dhe zvarritni e nxirrni me anën e thoit tabakanë e kartës SIM nano. 2 Hiqni kartën SIM nano dhe më pas shtyjeni lehtë tabakanë në fole deri sa të zërë vend. Për të hequr një ..

Pse më duhet një llogari e Google™? - Page 9

1 Shtypni për pak çaste tastin e energjisë deri sa pajisja të dridhet. 2 Futni kodin PIN të kartës tuaj SIM kur të kërkohet dhe më pas trokitni lehtë . 3 Prisni për një moment që pajisja të nisë punën. Kodi PIN i kartës SIM fillimisht ofrohet nga operatori i rrjetit tuaj, por mund ta ndryshoni më vonë nga menyja Cilësimet. Për të korrigjuar një gabim të bërë gjatë futjes së kodit PIN të kartës SIM, trokitni lehtë . Për ta fikur pajisjen 1 Shtypni dhe mbani tastin e energjisë derisa të hapet menyja e opsioneve. 2 Në menynë e opsioneve, trokitni lehtë mbi..

Sigurimi se pajisja juaj është e mbrojtur - Page 10

Pajisja e sigurisë Sigurimi se pajisja juaj është e mbrojtur Pajisja juaj përfshin disa opsione të sigurisë, mjaft të rekomanduar në rast të humbjes ose vjedhjes së saj. Këto opsione janë si më poshtë: • Cilësoni një kyçje të sigurt të ekranit në pajisjen tuaj duke përdorur një kod PIN, një fjalëkalim ose një model për të parandaluar qasjen ose ricilësimin e pajisjes tuaj nga çdo person. • Shtoni një llogari të Google™ për të parandaluar përdorimin e pajisjes tuaj nga të tjerët nëse vidhet ose fshihet. • Aktivizoni ose shërbimin në ueb “Mbroj..

Ricilësimi i një kyçjeje të ekranit që keni harruar - Page 11

konfiguruar një llogari të Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) në pajisjen tuaj Xperia™, cilësimet e sigurisë të EAS mund të kufizojnë llojin e kyçjes së ekranit për të lejuar vetëm një PIN ose fjalëkalim. Kjo ndodh kur administratori juaj i rrjetit specifikon një tip të ekranit të kyçjes për të gjitha llogaritë e EAS për arsye sigurie të ndërmarrjes. Kontaktoni me administratorin e rrjetit të kompanisë ose organizatës tuaj për të kontrolluar se çfarë politikash të sigurisë së rrjetit janë zbatuar për pajisjet celulare. Për më shumë cilësime..

Shkyçja automatike e pajisjes - Page 12

Për të ricilësuar kyçjen e ekranit me Mbrojtjen nga my Xperia 1 Sigurohuni që e dini emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e llogarisë tuaj të Google™ dhe se keni aktivizuar shërbimin Mbrojtja nga my Xperia në pajisjen tuaj. 2 Shkoni te myxperia.sonymobile.com duke përdorur çdo pajisje të lidhur në internet. 3 Hyni duke përdorur të njëjtën llogari të Google™ që keni konfiguruar në pajisjen tuaj. 4 Klikoni tek imazhi i pajisjes suaj nën Pajisjet tuaja . 5 Përzgjidhni Kyçni për të zëvendësuar kyçjen aktuale të ekranit me një kod të ri PIN. 6 Ndiqni udhëzi..

Mbajtja e pajisjes suaj të shkyçur kur e mbani me vete - Page 13

Për të konfiguruar zërin e besuar 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Ekrani i kyçjes dhe siguria > Kyçja inteligjente > Zëri i besuar . 3 Ndiqni udhëzimet në pajisjen tuaj. Mbajtja e pajisjes suaj të shkyçur kur e mbani me vete Me përdorimin e funksionit të Zbulimit të trup, mund ta mbani pajisjen tuaj të shkyçur kur e mbani në duar, në xhep ose në çantë. Akselerometri në pajisjen tuaj e mban pajisjen tuaj të shkyçur kur ndjen se po transportohet. Pajisja kyçet kur akselerometri zbulon se pajisja është vendos..

konfiguroni - Page 14

Për të shtuar ose hequr një pajisje të besuar Bluetooth® 1 Sigurohuni që pajisja juaj është e çiftuar dhe e lidhur me pajisjen Bluetooth® që dëshironi të shtoni si një pajisje të besuar. 2 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 3 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Ekrani i kyçjes dhe siguria > Kyçja inteligjente . 4 Në menynë e Kyçjes inteligjente, trokitni lehtë Pajisjet e besuara > SHTONI PAJISJEN E BESUARBluetooth . 5 Trokitni lehtë tek emri i një pajisjeje për ta përzgjedhur nga lista e pajisjeve të lidhura dhe të çiftuara dhe më pas trokitni l..

Përdorimi i vendndodhjeve të përshtatura - Page 15

Për të modifikuar vendndodhjen e shtëpisë suaj 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Ekrani i kyçjes dhe siguria > Kyçja inteligjente > Vendet e besuara . 3 Përzgjidhni vendndodhjen e shtëpisë suaj. 4 Trokitni lehtë Modifikoni . 5 Në shiritin e kërkimit, futni vendndodhjen që dëshironi të përdorni si vendndodhjen e shtëpisë suaj. Nëse banesa të tjera kanë të njëjtën adresë rruge, mund të shtoni vendndodhjen aktuale të shtëpisë juaj brenda kompleksit të ndërtesave si një vend të përshtatur. Për të hequr..

Mbrojtja e kartës SIM - Page 16

Mbrojtja e kartës SIM Mund të kyçni dhe shkyçni secilën kartë SIM që përdorni në pajisjen tuaj me një kod PIN (Numri personal i identifikimit). Kur një kartë SIM është e kyçur, abonimi i lidhur me kartën është i mbrojtur nga keqpërdorimi, që do të thotë se duhet të futni një kod PIN sa herë që të nisni pajisjen. Nëse e futni gabim kodin PIN shumë herë, karta juaj SIM do të bllokohet. Atëherë duhet të futni kodin tuaj PUK (Kodi personal i zhbllokimit) dhe një kod PIN të ri. Kodet PIN dhe PUK jepen nga operatori i rrjetit. Për të konfiguruar ose hequr nj..

Gjetja e një pajisjeje të humbur - Page 17

1 Hapni mbulesën për folenë e kartës SIM nano dhe të kartës së kujtesës. 2 Hiqni tabakanë e kartës SIM. 3 Zvarriteni dhe nxirreni shiritin me anë të thoit tuaj. Numri IMEI është i afishuar në shirit. Mund të shikoni po ashtu numrin IMEI duke hapur formuesin e numrit të telefonit dhe duke futur *#06# . Për të parë numrin IMEI nëpërmjet cilësimeve të pajisjes 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Informacion mbi telefonin > Gjendja > Informacioni i IMEI-t . Gjetja e një pajisjeje të humbur Nëse keni një llogari..

Për të aktivizuar Menaxherin e pajisjes me Android™ - Page 18

Gjetja e një pajisjeje të humbur duke përdorur Menaxherin e pajisjes me Android™ Google™ ofron një shërbim të vendndodhjes dhe sigurisë në ueb të quajtur Menaxheri i pajisjes me Android™. Mund ta përdorni atë paralelisht ose si një alternativë të Mbrojtjes nga my Xperia. Nëse humbisni pajisjen tuaj, mund të përdorni Menaxherin e pajisjes me Android™: • Për të gjetur dhe treguar se ku ndodhet pajisja juaj. • Për t'i rënë ziles ose për të kyçur pajisjen, për të spastruar gjithçka në të ose për të shtuar një numër telefoni në ekranin e kyçjes. P..

Mësimi i funksioneve themelore - Page 19

Mësimi i funksioneve themelore Përdorimi i ekranit me prekje Trokitja e lehtë • Hapni ose përzgjidhni një objekt. • Shenjoni ose çshenjoni një kuti zgjedhjeje ose opsion. • Futni tekstin duke përdorur tastierën në ekran. Prekja dhe mbajtja • Zhvendosni një objekt. • Aktivizoni një meny specifike për objektin. • Aktivizoni regjimin e përzgjedhjes, për shembull, për të përzgjedhur disa objekte nga një listë. 19 Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

..

Afrimi dhe largimi i gishtave - Page 20

Afrimi dhe largimi i gishtave • Zmadhoni ose zvogëloni në faqet e uebit, fotografitë dhe hartat, si dhe kur bëni fotografi ose nxirrni video. Rrëshqitja e shpejtë dhe lëvizja • Lëvizni lart ose poshtë në një listë. • Rrëshqitni shpejt majtas ose djathtas, për shembull, midis paneleve të ekranit bazë. • Rrëshqitni shpejt majtas ose djathtas për të zbuluar opsione të tjera. Goditja e lehtë • Lëvizni shpejt, për shembull, në një listë ose në një faqe uebi. Mund të ndaloni lëvizjen duke trokitur lehtë në ekran. 20 Ky është një version i këtij boti..

Kyçja dhe shkyçja e ekranit - Page 21

Kyçja dhe shkyçja e ekranit Kur pajisja juaj është e ndezur dhe nuk është përdorur për një periudhë të caktuar kohe, ekrani errësohet për të ruajtur energjinë e baterisë dhe kyçet automatikisht. Kjo kyçje parandalon veprimet e padëshiruara në ekranin me prekje kur nuk jeni duke e përdorur. Kur e blini pajisjen, është vendosur tashmë një kyçje e thjeshtë e ekranit me anën e rrëshqitjes së shpejtë. Kjo do të thotë se duhet të rrëshqisni shpejt majtas ose lart në ekran për ta shkyçur. Mund t'i ndryshoni më vonë cilësimet e sigurisë dhe të shtoni lloje..

Kërkimi i Google dhe Tani - Page 22

Për të shfletuar ekranin bazë Panelet e Ekranit bazë Mund të shtoni panele të reja në Ekranin tuaj bazë (maksimumi deri në njëzet panele) dhe të fshini panele. Mund të cilësoni gjithashtu panelin që dëshironi të përdorni si panel kryesor të ekranit bazë. Për të cilësuar një panel si panelin kryesor të ekranit bazë 1 Prekni dhe mbani një zonë në Ekranin bazë deri sa pajisja të dridhet. 2 Goditni lehtë majtas ose djathtas te paneli që dëshironi të cilësoni si panelin kryesor të ekranit bazë dhe më pas trokitni lehtë . Kur Kërkimi i Google dhe Tani janë..

Cilësimet e ekranit bazë - Page 23

Cilësimet e ekranit bazë Për të çaktivizuar ose çinstaluar një aplikacion nga ekrani bazë Çaktivizimi i një aplikacioni të instaluar paraprakisht i fshin të gjitha të dhënat, por aplikacioni mund të aktivizohet përsëri nga Cilësimet > Aplikacionet . Vetëm aplikacionet e shkarkuara mund të çinstalohen plotësisht. 1 Prekni dhe mbani një zonë në Ekranin bazë deri sa pajisja të dridhet. 2 Goditni lehtë majtas ose djathtas për të shfletuar panelet. Të gjitha aplikacionet që mund të çaktivizohen ose të çinstalohen më pas tregohen nga . 3 Trokitni lehtë te..

Navigimi në aplikacione - Page 24

Për të rregulluar aplikacionet në ekranin e aplikacioneve 1 Kur ekrani i aplikacionit është i hapur, trokitni lehtë . 2 Trokitni lehtë mbi Renditni aplikacionet dhe pastaj përzgjidhni një opsion. Për të shtuar një shkurtore aplikacioni në ekranin bazë 1 Tek ekrani i aplikacioneve, prekni dhe mbani ikonën e një aplikacioni deri sa ekrani të dridhet dhe më pas zvarriteni ikonën në krye të ekranit. Ekrani bazë hapet. 2 Zvarriteni ikonën në vendndodhjen e dëshiruar në ekranin bazë dhe më pas lëshojeni. Për të zhvendosur një aplikacion në ekranin e aplikacioneve ..

Regjimi i ekranit të ndarë - Page 25

4 Tasti i ekranit bazë - Dilni nga një aplikacion dhe kthehuni në ekranin bazë 5 Tasti prapa - Kthehuni tek ekrani i mëparshëm brenda një aplikacioni ose mbyllni aplikacionin Për të hapur dritaren e aplikacioneve të përdorura së fundmi • Shtypni . Për të ndërruar me shpejtësi mes aplikacioneve të përdorura së fundi • Shtypni shpejt dy herë . Për të mbyllur të gjitha aplikacionet e përdorura së fundi • Trokitni lehtë te dhe më pas trokitni lehtë PASTRONI TË GJITHA . Për të hapur një meny në një aplikacion • Gjatë përdorimit të aplikacionit, trokit..

Operacionet me një dorë - Page 26

Operacionet me një dorë Mund të aktivizoni regjimin e operacionit me një dorë për ta përdorur pajisjen tuaj me një dorë. Për të aktivizuar operacionet me një dorë 1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë > Cilësimet > Operacionet me një dorë . 2 Trokitni lehtë Ndryshoni madhësinë e ekranit . 3 Trokitni lehtë dhe më pas zvarritni gishtin e madh nga këndi i djathtë në qendër të ekranit. Për të rregulluar pozicionin e ekranit 1 Për të zhvendosur ekranin në anën e majtë ose të djathtë, trokitni lehtë sipas nevojës te ose . 2 Për të zhvendosur ekranin lart..

Sfondi dhe temat - Page 27

1 Qasuni te një aplikacion duke përdorur një shkurtore 2 Qasuni te një dosje që përmban aplikacione Për të shtuar një shkurtore aplikacioni në Ekranin tuaj bazë 1 Prekni dhe mbani një zonë bosh tek Ekrani bazë . 2 Në menynë e përshtatjes, trokitni lehtë Widget-et > Shkurtoret . 3 Lëvizni nëpër listë dhe përzgjidhni një aplikacion. Aplikacioni i përzgjedhur do të shtohet tek Ekrani bazë . Për të zhvendosur një objekt në Ekranin bazë • Prekni dhe mbani objektin deri sa pajisja të dridhet dhe më pas zvarriteni objektin te vendndodhja e re. Për të largua..

Bërja e një foto të ekranit - Page 28

Për të ndryshuar sfondin 1 Prekni dhe mbani një zonë bosh tek Ekrani bazë derisa të dridhet pajisja. 2 Trokitni lehtë te Sfondet dhe përzgjidhni një opsion. Mund të ndryshoni po ashtu sfondin e Ekranit të kyçjes ose të cilësoni të njëjtin imazh për Ekranin bazë dhe Ekranin e kyçjes. Ndiqni hapat më sipër dhe më pas trokitni lehtë Albumi . Trokitni lehtë tek imazhi që dëshironi dhe zgjidhni një opsion. Për të cilësuar një temë 1 Prekni dhe mbani një zonë bosh tek Ekrani bazë derisa të dridhet pajisja. 2 Trokitni lehtë Temat . 3 Zgjidhni një opsion. • P..

PASTRONI TË GJITHA - Page 29

Për të hapur ose për të mbyllur Panelin e njoftimeve 1 Për të hapur Panelin e njoftimeve, zvarritni poshtë shiritin e gjendjes ose thjesht trokiteni lehtë dy herë. 2 Për të mbyllur Panelin e njoftimeve, zvarritni ose goditni lehtë për lart panelin. Pasi të hapni Panelin e njoftimeve, mund të keni qasje te paneli i Cilësimeve të shpejta duke e zvarritur përsëri poshtë shiritin e gjendjes. Për të bërë një veprim në një njoftim në Panelin e njoftimeve • Trokitni lehtë te njoftimi. Mund t'u përgjigjeni drejtpërdrejt mesazheve të bisedës ose postës elektronike..

Menaxhimi i njoftimeve në ekranin e kyçjes - Page 30

Menaxhimi i njoftimeve në ekranin e kyçjes Afisho të gjithë përmbajtjen e njoftimeve Merrni të gjitha njoftimet në ekranin e kyçjes. Kur ta keni të aktivizuar këtë cilësim, kini parasysh se të gjitha përmbajtjet (duke përfshirë përmbajtjen e postave elektronike në hyrje dhe të mesazheve të bisedës) do të jenë të dukshme në ekranin e kyçjes, përveçse nëse i përcaktoni aplikacionet përkatëse si Fshihni përmbajtjen delikate në menynë e cilësimeve të Njoftimet e aplikacionit . Fshih përmbajtjen e ndjeshme të njoftimeve Duhet të keni një kod PIN, një fja..

Për të aktivizuar ose çaktivizuar dritën e njoftimeve - Page 31

Për të aktivizuar ose çaktivizuar dritën e njoftimeve 1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Njoftimet > . 3 Trokitni lehtë te rrëshqitësi pranë Drita e njoftimeve për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin. Ikonat në shiritin e gjendjes Ikonat e gjendjes Nuk ka kartë SIM Fuqia e sinjalit Nuk ka sinjal Roaming Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave LTE Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave GPRS Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave EDGE Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave 3G Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave HSPA+ Një lid..

Për të menaxhuar ikonat e shiritit të gjendjes - Page 32

Për të menaxhuar ikonat e shiritit të gjendjes 1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Ekrani > Ikonat e sistemit . 3 Shenjoni kutitë e zgjedhjes për ikonat e sistemit që dëshironi të shfaqen në shiritin e gjendjes. Ikonat e njoftimeve Mesazh i ri me tekst ose multimedial Telefonatë në vazhdim Telefonatë e humbur Telefonatë në pritje Transferimi i telefonatave është aktivizuar Mesazhi i ri i postës zanore Mesazhi i ri i postës elektronike Shkarkimi i të dhënave Ngarkimi i të dhënave Të dhënat celulare janë çaktiv..

Pamja e përgjithshme e aplikacioneve - Page 33

Pamja e përgjithshme e aplikacioneve Disa aplikacione mund të mos jenë të përfshira në pajisjen tuaj ose mund të mos mbështeten nga të gjitha rrjetet ose ofruesit e shërbimit në të gjitha zonat. Përdorni aplikacionin Albumi për të menaxhuar, parë dhe modifikuar fotografitë dhe videot tuaja. Shfletoni, kërkoni dhe blini mijëra produkte drejtpërdrejt nga pajisja juaj. Mbroni pajisjen tuaj nga viruset, softuerët keqdashës, softuerët spiunë, përpjekjet e mashtrimit dhe shfrytëzimin në linjë. Përdorni aplikacionin Llogaritësja për të kryer llogaritjet bazë. P..

34 - Page 34

Bëni telefonata duke formuar manualisht numrin ose duke përdorur funksionin e telefonimit inteligjent. Organizoni, kërkoni ose shfletoni në të gjitha fotografitë dhe videot. Përdorni aplikacionin Google Play Movies & TV për të parë filma dhe shfaqje televizive të blera ose të marra me qira në Google Play. Zbuloni dhe riprodhoni mijëra këngë me aplikacionin Google Play Music. Përdorni aplikacionin Play Store™ për të gjetur aplikacione për t'i blerë ose për t'i shkarkuar falas. Qëndroni në lidhje me shokët tuaj të lojërave dhe me lojërat që pëlqeni të l..

Për të ngarkuar pajisjen tuaj - Page 35

Bateria dhe mirëmbajtja Ngarkimi i pajisjes tuaj Përdorni gjithmonë një ngarkues origjinal Sony dhe një kabllo USB Type-C™ të projektuar për modelin tuaj specifik Xperia™. Ngarkuesit dhe kabllot e tjera mund të rritin kohën e ngarkimit, mos të mos ngarkojnë aspak ose mund edhe ta dëmtojnë pajisjen tuaj. Sigurohuni që të gjitha portat USB dhe lidhësit të jenë plotësisht të thatë para se të futni kabllon USB Type-C™. Një ngarkues në prizën e murit do ta ngarkojë pajisjen tuaj më shpejt se sa ngarkimi nëpërmjet kompjuterit. Mund ta përdorni përsëri pajisj..

Statusi i dritës së njoftimit të baterisë - Page 36

Statusi i dritës së njoftimit të baterisë Jeshile Bateria është duke u ngarkuar dhe niveli i ngarkimit të baterisë është më i lartë se 90% Portokalli Bateria është duke u ngarkuar dhe niveli i ngarkimit të baterisë është më i ulët se 90% E kuqe Bateria është duke u ngarkuar dhe niveli i ngarkimit të baterisë është më i ulët se 15% Bateria dhe menaxhimi i energjisë Pajisja juaj ka një bateri të integruar. Për ta përdorur atë sa më shumë, monitoroni energjinë e konsumuar nga aplikacionet dhe veçoritë e ndryshme. Tiparet e kursimit të baterisë në sfond..

Regjimi STAMINA - Page 37

• Ulni nivelin e ndriçimit të ekranit; shikoni Cilësimet e ekranit në faqen 59. • Çaktivizoni Bluetooth®, Wi-Fi dhe shërbimet e vendndodhjes kur nuk keni nevojë për këto tipare. • Fikeni pajisjen tuaj ose përdorni regjimin në aeroplan nëse jeni në një zonë pa mbulim me sinjal ose me sinjal të dobët. Në rast të kundërt, pajisja juaj do të skanojë vazhdimisht për rrjete të disponueshme dhe kjo konsumon energji. • Përdorni një rrjet Wi-Fi në vend të roaming kur jeni jashtë shtetit. Roaming skanon për rrjetin tuaj bazë dhe ka kërkesa më të larta për b..

Për të aktivizuar regjimin Ultra STAMINA - Page 38

Regjimi Ultra STAMINA Kohëzgjatja e baterisë zgjatet shumë, por aplikacionet e disponueshme, të dhënat celulare dhe Wi-Fi janë të çaktivizuara. Telefonatat dhe mesazhet SMS janë përsëri të disponueshme. Ekrani bazë ndryshohet me në shiritin e gjendjes shfaqet . Nëse po e bashkëndani një pajisje me shumë përdorues, duhet të hyni si pronari, që është përdoruesi kryesor, për të aktivizuar ose çaktivizuar regjimin Ultra STAMINA. Për të aktivizuar regjimin Ultra STAMINA 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Bateria . 3 ..

Përditësimi i pajisjes pa tel - Page 39

Përditësimi i pajisjes pa tel Përdorni aplikacionin Përditësimi i softuerit për të përditësuar softuerin e pajisjes tuaj pa tel. Përditësimet që mund të shkarkoni përmes një rrjeti celular varen nga operatori juaj. Për shkarkimin e një softueri të ri, rekomandohet përdorimi i një rrjeti Wi-Fi në vend të një rrjeti celular, që të shmangni kostot e trafikut të të dhënave. Për të instaluar një përditësim të sistemit 1 Nëse po e bashkëndani një pajisje me shumë përdorues, sigurohuni që të keni hyrë si pronari. 2 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 3 G..

Mirëmbajtja me anë të një kompjuteri - Page 40

Mirëmbajtja me anë të një kompjuteri Xperia™ Companion Xperia™ Companion është një shërbim softueri që ofron një koleksion veglash dhe aplikacionesh që mund t'i përdorni kur lidhni pajisjen tuaj me një kompjuter. Me Xperia™ Companion, mund të kryeni këto veprime: • Përditësoni ose riparoni softuerin e pajisjes tuaj. • Transferoni përmbajtje nga pajisja juaj e vjetër duke përdorur Xperia™ Transfer. • Bëni kopje rezervë dhe riktheni përmbajtjen në kompjuterin tuaj. • Sinkronizoni përmbajtjen multimediale - fotografitë, videot, muzikën dhe listat e d..

Përmirësimi i funksionimit të kujtesës - Page 41

Për të ndryshuar regjimin e lidhjes USB 1 Vendosni një lidhës USB te pajisja juaj. 2 Zvarritni poshtë shiritin e gjendjes dhe më pas trokitni lehtë Karikuar këtë pajisje . 3 Trokitni lehtë Transferuar skedarë ose Përdorur pajisjen si MIDI sipas dëshirës. Hapësira ruajtëse dhe kujtesa Pajisja juaj ka disa opsione të ndryshme për hapësirën ruajtëse dhe kujtesën: • Në hapësirën ruajtëse të brendshme ruhen përmbajtjet e shkarkuara ose të transferuara bashkë me cilësimet dhe të dhënat personale. • Mund të përdorni një kartë kujtese të heqshme për më sh..

Bërja e kopjeve rezervë dhe rikthimi i përmbajtjes - Page 42

Për të pastruar kujtesën e fshehtë për të gjitha aplikacionet 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Hapësira ruajtëse dhe kujtesa . 3 Trokitni lehtë te , më pas trokitni lehtë te Të përparuara > Arkivi > , më pas gjeni dhe trokitni lehtë te Të dhënat në kujtesën e fshehtë > OK . Nëse keni futur një kartë kujtese, përzgjidhni Hap. ruajtëse brend. e ndarë pasi të trokitni lehtë te Arkivi . Kur pastroni kujtesën e fshehtë, nuk humbni asnjë informacion të rëndësishëm apo cilësim. Për të transferuar sk..

Fotografitë - Page 43

Aplikacioni Kopja rezervë dhe rikthimi i Xperia™ rekomandohet për bërjen e kopjes rezervë të të dhënave para se të bëni ricilësimin e të dhënave të fabrikës. Me këtë aplikacion mund të bëni kopje rezervë të të dhënave në një llogari në linjë, në një kartë SD ose në një pajisje me hapësirë ruajtëse të jashtme USB, të lidhur me pajisjen tuaj me anë të një përshtatësi të pritësit USB. Me aplikacionin Kopja rezervë dhe rikthimi i Google, mund të krijoni kopje rezervë të të dhënave në një server të Google. Bërja e kopjeve rezervë e të dhë..

specifike - Page 44

• Regjistri i telefonatave • Kalendari • Llogaritë e postës elektronike • Rrjetet Wi-Fi • Cilësimet e pajisjes • Aplikacionet • Struktura e faqes bazë të Xperia™ Për të konfiguruar funksionin e kopjes rezervë automatike 1 Nëse po bëni kopje rezervë të një përmbajtjeje në një pajisje me hapësirë ruajtëse USB, sigurohuni që pajisja me hapësirë ruajtëse të jetë e lidhur me pajisjen tuaj me anën e një përshtatësi të pritësit USB. Nëse jeni duke bërë kopje rezervë në një kartë SD, sigurohuni që karta SD është montuar si duhet në pajisjen ..

45 - Page 45

Për të rikthyer përmbajtjen për të cilën është bërë kopje rezervë 1 Nëse po riktheni përmbajtjen nga një pajisje me hapësirë ruajtëse USB, sigurohuni që pajisja me hapësirë ruajtëse të jetë e lidhur me pajisjen tuaj me anën e kabllos së pritësit USB. Nëse po riktheni përmbajtjen nga një kartë SD, sigurohuni që karta SD të jetë e futur si duhet në pajisjen tuaj. Nëse po e riktheni përmbajtjen nga Kopja rezervë dhe rikthimi i Xperia, sigurohuni që të keni hyrë në llogarinë tuaj të Google™. 2 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 3 Gjeni dhe trokitni..

Për të shkarkuar një aplikacion nga Google Play™ - Page 46

Shkarkimi i aplikacioneve Shkarkimi i aplikacioneve nga Google Play™ Google Play™ është dyqani zyrtar në linjë i Google për shkarkimin e aplikacioneve, lojërave, muzikës, filmave dhe librave. Ky dyqan përfshin aplikacionet falas dhe me pagesë. Para se të nisni shkarkimin nga Google Play™, për të kufizuar tarifat e trafikut të të dhënave, sigurohuni që të keni një lidhje funksionuese me internetin, mundësisht nëpërmjet Wi-Fi. Për të përdorur Google Play™, duhet të keni një llogari në Google™. Google Play™ mund të mos jetë i disponueshëm në të gj..

Për të shfletuar në ueb - Page 47

Interneti dhe rrjetet Shfletimi i uebit Shfletuesi i uebit i Google Chrome™ për pajisjet Android™ vjen i parainstaluar në shumicën e tregjeve. Shkoni te http://support.google.com/chrome dhe klikoni lidhjen "Chrome për celular" për të marrë më shumë informacione të hollësishme për mënyrën e përdorimit të këtij shfletuesi të uebit. Për të shfletuar në ueb 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë . 3 Nëse po e përdorni Google Chrome™ për herë të parë, përzgjidhni ose të hyni në një llogari të Google™, ose të shfletoni me Go..

Rifresko - Page 48

Për të shtuar cilësimet e internetit dhe MMS-ve 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare . 3 Trokitni lehtë Emrat e pikave të qasjes > . 4 Trokitni lehtë Emri dhe futni emrin që dëshironi, më pas trokitni lehtë OK . 5 Trokitni lehtë APN dhe futni emrin e pikës së qasjes, më pas trokitni lehtë OK . 6 Futni të gjitha informacionet e tjera që kërkohen. Nëse nuk e dini se çfarë informacioni kërkohet, kontaktoni me operatorin e rrjetit për më shumë detaje. 7 Kur të përfundoni, trokitni leh..

Rritja e fuqisë së sinjalit të Wi-Fi - Page 49

Për të shtuar manualisht një rrjet Wi-Fi 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Wi-Fi . 3 Lëvizni poshtë dhe trokitni lehtë në fund të objekteve të listuara. 4 Futni informacionet e Emri i rrjetit (SSID) . 5 Për të përzgjedhur një lloj sigurie, trokitni lehtë te fusha Siguria . 6 Nëse kërkohet, futni një fjalëkalim. 7 Për të modifikuar opsionet e përparuara si përfaqësuesi dhe cilësimet IP, trokitni Opsionet e përparuara dhe më pas modifikoni opsionet sipas dëshirës. 8 Trokitni lehtë RUAJ . Kontaktoni me administr..

Bashkëndarja e lidhjes së të dhënave celulare - Page 50

Për të gjetur adresën MAC për pajisjen tuaj 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Wi-Fi . 3 Trokitni lehtë . Adresa MAC do të shfaqet në listë. WPS WPS (Wi-Fi Protected Setup™) është një standard i rrjetit pa tel që ju ndihmon të krijoni lidhje të sigurta të rrjetit pa tel. WPS-ja e bën më të lehtë që të konfiguroni shifrimin e Wi- Fi Protected Access® (WPA) për të siguruar rrjetin tuaj. Gjithashtu mund të shtoni pajisje të reja në një rrjet ekzistues pa futur fjalëkalime të gjata. Përdorni një nga këto meto..

Ndërlidhja me Bluetooth - Page 51

Për të bashkëndarë lidhjen e të dhënave tuaja celulare me një pajisje tjetër Bluetooth® 1 Sigurohuni që pajisja juaj dhe pajisja tjetër Bluetooth® të jenë të çiftuara me njëra- tjetrën dhe që trafiku i të dhënave celulare të jetë i aktivizuar në pajisjen tuaj. 2 Pajisja juaj : Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 3 Gjeni dhe trokitni lehtë Cilësimet > Më shumë > Z. port. intern. me valë e bashknd. dhe më pas trokitni lehtë te rrëshqitësi Ndërlidhja me Bluetooth për të aktivizuar funksionin. 4 Pajisja Bluetooth® : Konfiguroni pajisjen në mënyrë..

Kontrollimi i përdorimit të të dhënave - Page 52

Kontrollimi i përdorimit të të dhënave Mund të monitoroni sasinë e të dhënave të transferuara te dhe nga pajisja juaj nëpërmjet lidhjes tuaj të të dhënave celulare ose Wi-Fi gjatë një periudhe të caktuar. Për shembull, mund të shikoni sasinë e të dhënave që përdoren nga aplikacione individuale. Për të dhënat e transferuara nëpërmjet lidhjes tuaj të të dhënave celulare, mund të cilësoni po ashtu paralajmërime dhe kufizime të përdorimit të të dhënave për të shmangur tarifat shtesë. Rregullimi i cilësimeve të përdorimit të të dhënave mund t'ju ..

Përzgjedhja e rrjeteve celulare - Page 53

Përzgjedhja e rrjeteve celulare • Një rrjet WCDMA • Një rrjet GSM • Një rrjet WCDMA dhe një rrjet GSM • Një rrjet LTE, një WCDMA dhe një GSM Pajisja juaj ndërron automatikisht rrjetet celulare në varësi të rrjeteve celulare që janë të disponueshme në vendin ku jeni. Mund të cilësoni po ashtu manualisht pajisjen tuaj të përdorë një regjim të caktuar të rrjetit celular, p.sh. WCDMA ose GSM. Në shiritin e statusit afishohen ikona të ndryshme të statusit në varësi të tipit ose regjimit të rrjetit me të cilin jeni lidhur. Referojuni Ikonat e gjendjes në ..

Për t'u lidhur me një rrjet virtual privat - Page 54

Për t'u lidhur me një rrjet virtual privat 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Më shumë > VPN . 3 Në listën me rrjetet e disponueshme, trokitni lehtë mbi VPN-në me të cilën dëshironi të lidheni. 4 Futni informacionet e kërkuara. 5 Trokitni lehtë Lidhu . Për t'u shkëputur nga një rrjet privat virtual 1 Trokitni lehtë dy herë te shiriti i statusit për të hapur Panelin e njoftimeve. 2 Trokitni lehtë te njoftimi për lidhjen VPN për ta çaktivizuar atë. 54 Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Print..

Sinkronizimi i të dhënave në pajisjen tuaj - Page 55

Sinkronizimi i të dhënave në pajisjen tuaj Sinkronizimi me llogaritë në linjë Sinkronizoni pajisjen tuaj me kontaktet, postën elektronike, ngjarjet e kalendarit dhe informacione të tjera nga llogaritë në linjë, për shembull, llogaritë e postës elektronike si Gmail™ dhe Exchange ActiveSync, Facebook™ dhe Flickr™. Mund t'i sinkronizoni automatikisht të dhënat për llogari të tilla me anë të aktivizimit të funksionit të sinkronizimit automatik, ose mund të sinkronizoni manualisht çdo llogari. Për të konfiguruar një llogari në linjë për sinkronizimin 1 Nga Ekr..

Për të konfiguruar një llogari EAS për sinkronizim - Page 56

Për të konfiguruar një llogari EAS për sinkronizim 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Trokitni lehtë te Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi > Shto llogarinë > Exchange ActiveSync . 3 Futni adresën e postës elektronike të korporatës dhe fjalëkalimin. 4 Trokitni lehtë TJETRI . Nëse ndodh një gabim, futni manualisht hollësitë e domenit dhe serverit për llogarinë tuaj dhe më pas trokitni lehtë te TJETRI . 5 Trokitni lehtë te OK për të lejuar serverin e korporatës që të kontrollojë pajisjen tuaj. 6 Përzgjidhni një metodë sinkronizimi, një interval..

Cilësimet themelore - Page 57

Cilësimet themelore Qasja te cilësimet Shihni dhe ndryshoni cilësimet për pajisjen tuaj nga menyja e Cilësimeve. Menyja e Cilësimeve është e qasshme nga paneli i Cilësimeve të shpejta dhe nga ekrani i Aplikacioneve. Për të hapur menynë e cilësimeve të pajisjes nga ekrani i aplikacioneve 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë Cilësimet . Për të parë informacionet rreth pajisjes suaj 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Informacion mbi telefonin . Për t'u qasur te paneli i Cilësimeve të shpejta ..

Disa aplikacione kanë tingujt e tyre - Page 58

Për ta cilësuar pajisjen që të dridhet për telefonatat në hyrje 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Tingulli . 3 Trokitni lehtë te rrëshqitësi Dridhu edhe për telefonatat për të aktivizuar funksionin. Për të cilësuar një ton zileje 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Tingulli > Toni i ziles së telefonit . 3 Përzgjidhni një opsion nga lista ose trokitni lehtë dhe përzgjidhni një skedar muzike të ruajtur në pajisjen tuaj. 4 Për të konfirmuar, trokitni lehtë U krye..

Cilësimi i përjashtimeve për regjimin Mos shqetëso - Page 59

Për të planifikuar intervalet kohore të regjimit Mos shqetëso 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Tingulli > Mos shqetëso > Rregullat automatike . 3 Përzgjidhni nga rregulli automatik ose trokitni lehtë për të shtuar një rregull të ri. 4 Trokitni lehtë te Zgjidhni llojin e rregullit dhe përzgjidhni një opsion. 5 Futni emrin e dëshiruar për rregullin dhe më pas trokitni lehtë OK . 6 Gjeni dhe trokitni lehtë Ditët dhe shënoni kutitë e kontrollit për ditët përkatëse, më pas trokitni lehtë U KRYE . 7 Për të rr..

Kontrolli inteligjent i dritës së sfondit - Page 60

Për të rregulluar madhësinë e fontit 1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Ekrani > Madhësia e fontit . 3 Përzgjidhni opsionin e preferuar. Për të rregulluar madhësinë e ekranit 1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Ekrani > Madhësia e paraqitjes . 3 Zvarritni rrëshqitësin për të përzgjedhur opsionin e preferuar. Për të rregulluar balancën e të bardhës për ekranin 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Ekrani > Balanca e ..

Lejimi ose refuzimi i lejeve - Page 61

Për të mbërthyer një ekran 1 Sigurohuni që mbërthimi i ekranit është i aktivizuar në pajisjen tuaj. 2 Hapni një aplikacion dhe shkoni tek ekrani që dëshironi të mbërtheni. 3 Trokitni lehtë . 4 Për të shfaqur ikonën e mbërthimit të ekranit , rrëshqisni shpejt lart. 5 Trokitni lehtë . 6 Në dritaren kërcyese që shfaqet, trokitni lehtë E kuptova . Për të zbërthyer një ekran • Në ekranin e mbërthyer, prekni dhe mbani deri sa ekrani të zbërthehet. Nëse keni përzgjedhur një opsion të sigurisë kur keni aktivizuar funksionin e mbërthimit të ekranit, duhet t..

Ricilësimi i aplikacioneve - Page 62

Lejimi ose refuzimi i përditësimeve automatike të aplikacioneve Nëse keni aktivizuar tiparin e përditësimit automatik, aplikacionet tuaja përditësohen po ju pyetur, kështu që mund të mos e kuptoni se po shkarkohen vëllime të larta të të dhënave. Për të shmangur kosto ndoshta të larta për transferimin e të dhënave, mund t'i çaktivizoni përditësimet automatike ose t'i aktivizoni përditësimet automatike vetëm nëpërmjet lidhjes Wi-Fi. Duhet ta çaktivizoni tiparin e përditësimit automatik në aplikacionin Play Store™ si dhe në aplikacionin What's New (kur i di..

Ruajtësi i ekranit - Page 63

Për të pastruar kujtesën e fshehtë të aplikacionit 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Aplikacionet . 3 Përzgjidhni një aplikacion ose shërbim dhe më pas trokitni lehtë te Arkivi > PASTRO KASHENË . Opsioni për pastrimin e kujtesës së fshehtë të aplikacionit nuk është i disponueshëm për çdo aplikacion ose shërbim. Për të hequr cilësimin e paracaktuar të aplikacionit 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Aplikacionet . 3 Përzgjidhni një aplikacion ose shërbim dhe m..

fotografive - Page 64

Për të ndryshuar gjuhën 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë Cilësimet > Gjuhët dhe të dhënat > Gjuhët > Shtoni një gjuhë. 3 Përzgjidhni një gjuhë. 4 Përzgjidhni një rajon. 5 Zvarritni gjuhën e përzgjedhur në krye të listës. Nëse përzgjidhni gjuhën e gabuar dhe nuk mund të lexoni tekstet e menysë, gjeni dhe trokitni lehtë . Më pas zgjidhni tekstin pranë dhe zgjidhni rreshtin e parë në menynë që hapet. Më pas mund të përzgjidhni gjuhën që dëshironi. Data dhe ora Mund të ndryshoni datën dhe orën në pajisjen tuaj...

Rreth llogarisë së Përdoruesit të rregullt - Page 65

Për të përmirësuar automatikisht daljen e zërit 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e audios . 3 Aktivizoni funksionin ClearAudio+ duke trokitur lehtë te rrëshqitësi. Për të rregulluar manualisht cilësimet e zërit 1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e audios . 3 Nëse funksioni ClearAudio+ është i aktivizuar, trokitni lehtë te rrëshqitësi për ta çaktivizuar. 4 Trokitni lehtë Efektet e tingullit > Barazuesi . 5 Rregulloni ..

Rreth llogarisë së Përdoruesit vizitor - Page 66

Për të fshirë një llogari të një përdoruesi të rregullt nga pajisja juaj 1 Sigurohuni se jeni futur si pronari. 2 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 3 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Përdoruesit . 4 Trokitni lehtë pranë emrit të përdoruesit që dëshironi të fshini dhe më pas trokitni lehtë Hiq përdoruesin > Fshi . Rreth llogarisë së Përdoruesit vizitor Nëse dikush dëshiron që ta përdorë pajisjen tuaj vetëm përkohësisht, mund të aktivizoni një llogari vizitori për këtë përdorues. Në regjimin e vizitorit, pajisja juaj do të hapet si një ..

Tastierat në ekran - Page 67

Shtypja e tekstit Tastierat në ekran Në pajisjen tuaj ka disa ofrues të instaluar paraprakisht për futjen e tekstit Ofruesi i paracaktuar për futjen e tekstit mund të varet nga cilësimet rajonale ose të gjuhës që përdorni. Një ose më shumë ofrues të futjes së tekstit mund të mos jenë të disponueshëm në rajonin tuaj. Tastiera SwiftKey ® Mund të futni tekst me tastierën në ekran duke trokitur lehtë individualisht te çdo shkronjë, ose mund të përdorni tiparin e rrjedhjes SwiftKey ® dhe të rrëshqisni gishtin tuaj nga shkronja në shkronjë për të formuar fjal..

Shiriti i modifikimit të tekstit - Page 68

7 Trokitni lehtë për të ndërruar mes shkronjave të vogla, shkronjave të mëdha dhe të gjitha shkronjave kapitale. Për të shfaqur tastierën në ekran për të futur tekst • Trokitni lehtë mbi një fushë për futjen e tekstit. Për të përdorur tastierën në ekran në orientimin si peizazh • Kur të shfaqet tastiera në ekran, kthejeni pajisjen anash. Për të aktivizuar orientimin si peizazh, mund t'ju duhet të rregulloni cilësimet në disa aplikacione. Për të futur tekst karakter pas karakteri 1 Për të futur një karakter të dukshëm në tastierë, trokitni lehtë m..

Për të modifikuar tekstin - Page 69

Për të modifikuar tekstin 1 Trokiti lehtë dy herë te një fjalë për të shfaqur shiritin e aplikacionit. 2 Përzgjidhni tekstin që dëshironi të modifikoni dhe më pas përdorni shiritin e aplikacionit për të bërë ndryshimet e dëshiruara. Për të përdorur zmadhuesin • Kur futni tekst, takoni dhe mbani në fushën e tekstit për t'a parë tekstin të zmadhuar dhe për të vendosur kursorin atje ku dëshironi brenda fushës së tekstit. 69 Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

..

Për të hapur tastierën e telefonimit - Page 70

Telefonimi Bërja e telefonatave Mund të bëni një telefonatë duke formuar manualisht një numër telefoni, duke trokitur lehtë mbi një numër të ruajtur në listën e kontakteve ose duke trokitur lehtë mbi numrin e telefonit në regjistrin e telefonatave. Mund të përdorni funksionin e telefonimit inteligjent për të gjetur me shpejtësi numrat nga lista e kontakteve dhe regjistri i telefonatave duke futur një pjesë të numrit të kontaktit ose të emrit dhe duke zgjedhur nga sugjerimet që shfaqen. Për të bërë një videotelefonatë, mund të përdorni aplikacionin Hangouts..

Afishimi ose fshehja e numrit tuaj të telefonit - Page 71

Për të bërë një telefonatë ndërkombëtare 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë . Do të afishohet regjistri i telefonatave. 3 Trokitni lehtë për të afishuar tastierën e telefonimit. 4 Prekni dhe mbani 0 derisa të shfaqet shenja “+”. 5 Futni prefiksin e shtetit, prefiksin e zonës pa zerot e para, të ndjekura nga numri i telefonit. Më pas trokitni lehtë . Për të shtuar një numër të telefonimit të drejtpërdrejtë në ekranin bazë 1 Prekni dhe mbani një zonë bosh te Ekrani bazë derisa të dridhet pajisja dhe të shfaqet menyja e p..

Refuzimi i një telefonate me një mesazh me tekst - Page 72

Për të fikur tonin e ziles për një telefonatë të marrë • Kur merrni telefonatën, shtypni tastin e volumit. Refuzimi i një telefonate me një mesazh me tekst Mund të refuzoni një telefonatë me një mesazh me tekst, i cili i dërgohet automatikisht telefonuesit dhe ruhet në bisedën e Mesazhimit me kontaktin. Mund të përzgjidhni nga një numër mesazhesh të paracaktuara, të disponueshme në pajisjen tuaj, ose mund të krijoni një mesazh të ri. Mund të krijoni po ashtu mesazhet tuaja të personalizuara duke modifikuar mesazhet e paracaktuara. Për të refuzuar një telef..

Përdorimi i regjistrit të telefonatave - Page 73

6 Aktivizoni altoparlantin gjatë një telefonate Për të ndryshuar volumin gjatë një telefonate • Shtypeni tastin e volumit lart ose poshtë. Përdorimi i regjistrit të telefonatave Në regjistrin e telefonatave, mund të shikoni telefonatat e humbura , të marra dhe të kryera . Për të hapur regjistrin e telefonatave 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë . Për të parë telefonatat tuaja të humbura 1 Kur keni humbur një telefonatë, shfaqet në shiritin e gjendjes. Zvarritni poshtë shiritin e gjendjes. 2 Trokitni lehtë mbi Telefonatë e humbur . P..

i telefonatave - Page 74

Kufizimi i telefonatave Mund të bllokoni të gjitha ose disa kategori të telefonatave në hyrje dhe atyre në dalje. Nëse keni marrë nga ofruesi juaj i shërbimit një kod PIN2, mund të përdorni edhe një listë me Numrat e telefonimit fiks (FDN) për të kufizuar telefonatat në dalje. Nëse abonimi juaj përfshin një shërbim të postës zanore, mund t'i dërgoni të gjitha telefonatat në hyrje nga një kontakt specifik drejtpërdrejt te posta zanore. FDN-ja nuk mbështetet nga të gjithë operatorët e rrjetit. Kontaktoni me operatorin e rrjetit për të verifikuar nëse kar..

Konferencat - Page 75

Për t'iu përgjigjur një telefonate të dytë dhe të vini në pritje telefonatën në vazhdim 1 Kur dëgjoni bipe të përsëritura gjatë një telefonate, zvarriteni në të djathtë. 2 Trokitni lehtë Vër në pritje telefonatën . Për të refuzuar një telefonatë të dytë • Kur dëgjoni sinjale bip të përsëritura gjatë një telefonate, zvarritni në të majtë. Për të bërë një telefonatë të dytë 1 Gjatë një telefonate në vazhdim, trokitni lehtë . Do të afishohet regjistri i telefonatave. 2 Trokitni lehtë për të afishuar tastierën e telefonimit. 3 Futni numr..

Telefonatat e urgjencës - Page 76

Për të futur numrin tuaj të postës zanore 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Telefonata > Posta zanore > Cilësimet e postës zanore > Numri i postës zanore . 3 Futni numrin e postës zanore. 4 Trokitni lehtë OK . Për t'i telefonuar shërbimit të postës zanore 1 Hapni tastierën e telefonimit. 2 Prekni dhe mbani 1 deri sa të formohet numri i postës zanore. Herën e parë që telefononi numrin e postës zanore, sistemi i postës zanore të operatorit të rrjetit zakonisht ju kërkon të konfiguroni postën zanore. Për s..

Për të kërkuar për një kontakt - Page 77

Kontaktet Kërkimi dhe shikimi i kontakteve 1 Kërkoni për kontakte 2 Modifikoni dhe shikoni informacionet e kontaktit mjekësor dhe urgjencës 3 Shikoni më shumë opsione 4 Skedat Të preferuarat dhe Të gjitha kontaktet 5 Shikoni detajet e kontaktit 6 Përdorni rrëshqitësin për të kaluar te kontaktet që fillojnë me shkronjën e përzgjedhur 7 Shtoni një kontakt Për të kërkuar për një kontakt 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë . 2 Trokitni lehtë dhe futni një numër telefoni, emër ose informacion tjetër në fushën Gjej kontaktet . Lista e ..

modifikimi - Page 78

Shtimi dhe modifikimi i kontakteve Për të shtuar një kontakt 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë . 2 Trokitni lehtë . 3 Nëse i keni sinkronizuar kontaktet tuaja me një ose më shumë llogari dhe po shtoni një kontakt për herë të parë, duhet të përzgjidhni llogarinë tek e cila dëshironi ta shtoni kontaktin. Si alternativë, trokitni lehtë Kontakti i telefonit nëse dëshironi vetëm ta përdorni dhe ta ruani këtë kontakt në pajisjen tuaj. 4 Futni ose përzgjidhni informacionin e dëshiruar për kontaktin. 5 Kur të mbaroni, trokitni lehtë RUA..

Shmangia e futjeve të dyzuara në - Page 79

Për të fshirë kontaktet 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë . 2 Prekni dhe mbani kontaktin që dëshironi të fshini. 3 Për të fshirë disa ose të gjitha kontaktet, shënoni kutitë e zgjedhjes pranë kontakteve që dëshironi të fshini. 4 Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te Fshi kontaktin . 5 Trokitni lehtë FSHI për ta konfirmuar. Për të modifikuar informacionin e kontaktit në lidhje me veten tuaj 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë . 2 Trokitni lehtë UNË dhe më pas trokitni lehtë te . 3 Futni informacion..

Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet - Page 80

Për të importuar kontaktet nga një kartë kujtese 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë . 2 Shtypni dhe më pas trokitni lehtë te Import/Eksport > Importoni nga karta SD ose hapësira ruajtëse e brendshme (skedar .vcf) . 3 Përzgjidhni se ku do t'i ruani kontaktet tuaja. 4 Trokitni lehtë Karta SD . 5 Përzgjidhni skedarët që dëshironi të importoni duke trokitur lehtë tek ata. Për të importuar kontakte duke përdorur teknologjinë Bluetooth ® 1 Sigurohuni që e keni aktivizuar funksionin Bluetooth ® dhe që pajisja juaj është cilësuar si e duks..

Të preferuarat - Page 81

1 Kthehuni në ekranin kryesor të Kontakteve 2 Shikoni më shumë opsione 3 Skeda e informacioneve personale e mjekësore dhe kontakteve të urgjencës 4 Informacionet personale dhe mjekësore Për të futur informacionet tuaja mjekësore 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë . 2 Trokitni lehtë . 3 Modifikoni informacionin e dëshiruar. Për të shtuar një kontakt të ri të urgjencës 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë . 2 Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te KONTAKTET > Shto një kontakt . 3 Trokitni lehtë te konta..

Shmangia e futjeve të dyzuara në aplikacionin Kontaktet - Page 82

Për të dërguar një kontakt 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë . 2 Trokitni lehtë te kontakti, hollësitë e të cilit dëshironi të dërgoni. 3 Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te Bashkëndaj . 4 Përzgjidhni një metodë transferimi të disponueshme dhe ndiqni udhëzimet në ekran. Për të dërguar disa kontakte menjëherë 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë . 2 Prekni dhe mbani një kontakt dhe më pas shënoni ose anuloni shënimin për kutitë e zgjedhjes pranë kontakteve që dëshironi të bashkëndani. 3 Tr..

Për të krijuar dhe për të dërguar një mesazh - Page 83

Mesazhimi dhe biseda Leximi dhe dërgimi i mesazheve Aplikacioni Mesazhimi i shfaq mesazhet tuaja si biseda, gjë që do të thotë se të gjithë mesazhet për te një person i caktuar dhe të ardhura nga ai grupohen së bashku. Numri i karaktereve që mund të dërgoni në një mesazh të vetëm ndryshon në varësi të operatorit dhe gjuhës që përdorni. Madhësia maksimale e një mesazhi multimedial, që përfshin madhësinë e skedarëve të shtuar të mediave, varet gjithashtu nga operatori. Kontaktoni me operatorin e rrjetit tuaj për më shumë informacione. 1 Kthehuni te lista e ..

Organizimi i mesazheve tuaja - Page 84

Për t'iu përgjigjur një mesazhi 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë . 2 Trokitni lehtë te biseda që përmban mesazhin. 3 Futni përgjigjen tuaj dhe trokitni lehtë . Për të përcjellë një mesazh 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë . 2 Trokitni lehtë te biseda që përmban mesazhin që dëshironi të përcillni. 3 Prekni dhe mbani mesazhin që dëshironi të përcillni dhe më pas trokitni lehtë te Përcill mesazhin . 4 Futni emrin ose numrin e telefonit të marrësit dhe më pas përzgjidhni nga sugjeri..

Telefonimi nga Mesazhimi - Page 85

Telefonimi nga Mesazhimi Për të telefonuar dërguesin e një mesazhi 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë . 2 Trokitni lehtë te një bisedë dhe trokitni lehtë . Për ta ruajtur numrin e një dërguesi si një kontakt 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë . 2 Trokitni lehtë tek ikona pranë numrit të telefonit dhe më pas trokitni lehtë RUAJ . 3 Përzgjidhni një kontakt ekzistues ose trokitni lehtë te Krijo një kontakt të ri . 4 Modifikoni informacionet e kontaktit dhe trokitni lehtë RUAJ . Cilësimet e ..

Për të konfiguruar një llogari të postës elektronike - Page 86

Posta elektronike Konfigurimi i postës elektronike Përdorni aplikacionin e postës elektronike në pajisjen tuaj për të dërguar dhe për të marrë mesazhe të postës elektronike nëpërmjet llogarive tuaja të postës elektronike. Mund të keni njëkohësisht një ose disa llogari të postës elektronike, duke përfshirë llogaritë e korporatës të Microsoft Exchange ActiveSync. Për të konfiguruar një llogari të postës elektronike 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë Dërgo postë elek. . 3 Për të përfunduar konfigurimin, ndiqni udhëzimet q..

87 - Page 87

Për të lexuar mesazhet tuaja të postës elektronike 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë Dërgo postë elek. . 3 Nëse po përdorni disa llogari të postës elektronike, trokitni lehtë , më pas trokitni lehtë dhe përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni. Nëse dëshironi të kontrolloni menjëherë të gjitha llogaritë tuaja të postës elektronike, trokitni lehtë , më pas trokitni lehtë dhe përzgjidhni Kutia në hyrje kombinuar . 4 Në kutinë në hyrje të postës elektronike, lëvizni lart ose poshtë dhe trokitni lehtë te mesazhi i..

Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike - Page 88

Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike Për të radhitur postën tuaj elektronike 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë Dërgo postë elek. . 3 Nëse po përdorni disa llogari të postës elektronike, trokitni lehtë , më pas trokitni lehtë dhe përzgjidhni llogarinë me kutinë hyrëse që dëshironi të radhitni. Nëse dëshironi të radhitni menjëherë të gjitha llogaritë tuaja të postës elektronike, trokitni lehtë , më pas trokitni lehtë dhe përzgjidhni Kutia në hyrje kombinuar . 4 Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te Radh..

konfirmuar. - Page 89

Për të ndryshuar shpeshtësinë e kontrollit të kutisë në hyrje 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë Dërgo postë elek. . 3 Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te Cilësimet . 4 Përzgjidhni llogarinë e dëshiruar. 5 Trokitni lehtë Kontrollo shpeshtësinë > Shpeshtësia e kontrollit dhe përzgjidhni një opsion. Për të cilësuar një përgjigje automatike "jashtë zyrës" në një llogari të Exchange ActiveSync 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë Dërgo postë elek. . 2 Trokitni lehtë dhe më pas tr..

Transferimi i muzikës në pajisjen tuaj - Page 90

Muzika dhe radioja FM Transferimi i muzikës në pajisjen tuaj Ka dy mënyra për të transferuar muzikë nga një kompjuter në pajisjen tuaj: • Mund të transferoni skedarë muzikorë midis pajisjes tuaj dhe një kompjuteri duke përdorur kabllon e dhënë USB Type-C™. Pasi të lidheni, përzgjidhni Transferuar skedarë në pajisjen tuaj dhe më pas thjesht kopjoni dhe ngjitni ose zvarritni dhe lëshoni skedarët duke përdorur kompjuterin. Shikoni Menaxhimi i skedarëve me anë të një kompjuteri në faqen 40. • Mund të përdorni softuerin Xperia™ Companion për të transferuar..

Ekrani bazë i Muzikës - Page 91

14 Trokitni lehtë për të shkuar te kënga e mëparshme në radhën e riprodhimit dhe prekni dhe mbani për t'u rikthyer prapa brenda këngës aktuale 15 Përzieni këngët në radhën aktuale të riprodhimit Ekrani bazë i Muzikës 1 Trokitni lehtë në këndin lart majtas për të hapur menynë e Muzikës 2 Lëvizni lart ose poshtë për të parë përmbajtjen 3 Riprodhoni një këngë duke përdorur aplikacionin e Muzikës 4 Riprodhoni të gjitha këngët në regjimin e përzier 5 Kthehuni tek ekrani i riprodhuesit muzikor. Për të riprodhuar një këngë duke përdorur aplikacionin M..

Menyja e Muzikës - Page 92

Për të hapur aplikacionin Muzika kur është duke riprodhuar në sfond • Ndërkohë që një këngë është duke u riprodhuar në sfond, zvarriteni shiritin e statusit poshtë dhe trokitni lehtë tek aplikacioni Muzika. • Si alternativë, nga Ekrani bazë , trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë . Menyja e Muzikës Menyja e Muzikës ju jep një pamje të përgjithshme të të gjitha këngëve në pajisjen tuaj. Që këtu mund të menaxhoni albumet dhe listat tuaja të dëgjimit. 1 Kthehuni tek ekrani bazë i Muzikës 2 Shikoni radhën aktuale të riprodhimit 3 Shfleto..

Bashkëndarja e muzikës - Page 93

Për të krijuar listat tuaja të dëgjimit 1 Nga ekrani bazë i Muzikës, prekni dhe mbani emrin e albumit ose të këngës që dëshironi të shtoni te një listë dëgjimi. 2 Në menynë që hapet, trokitni lehtë Shto në listën e dëgjimit > Krijo listën e re të dëgjimit . 3 Futni një emër për listën e dëgjimit dhe trokitni lehtë OK . Mund të hapni po ashtu menynë e ekranit bazë të Muzikës, të trokitni lehtë Listat e dëgjimit dhe më pas të trokitni lehtë për të krijuar një listë dëgjimi të re. Për të riprodhuar listat tuaja të dëgjimit 1 Hapni menynë ..

Për të aktivizuar tiparin e tingullit shumëkanalësh - Page 94

Për të aktivizuar tiparin e tingullit shumëkanalësh 1 Hapni menynë e Muzikës dhe më pas trokitni lehtë te Cilësimet > Cilësimet e audios > Efektet e tingullit > Tingulli shumëkanal. (VPT) . 2 Godisni lehtë majtas ose djathtas për të përzgjedhur një cilësim dhe më pas trokitni lehtë OK për ta konfirmuar. Dëgjimi i radios Radioja FM në pajisjen tuaj funksionon si çdo radio FM. Për shembull, mund të shfletoni dhe të dëgjoni stacionet e radios FM si dhe t'i ruani ato si të preferuara. Para se të përdorni radion, duhet të lidhni në pajisjen tuaj kufje m..

Kanalet e preferuara të radios - Page 95

Për të nisur një kërkim të ri për kanalet e radios 1 Kur radioja është e hapur, trokitni lehtë . 2 Trokitni lehtë Kërkimi i kanaleve . Radioja skanon të gjithë brezin e frekuencës dhe shënon të gjitha kanalet e disponueshme. Për të kaluar tingullin e radios në altoparlantin 1 Kur radioja është e hapur, shtypni . 2 Takoni Riprodho tek altoparla. . Për ta kaluar përsëri tingullin në kufjen me mikrofon ose kufjen e thjeshtë të lidhur, shtypni dhe trokitni lehtë mbi Riprodho në kufjet e kok. . Kanalet e preferuara të radios Për ta ruajtur një kanal si të preferu..

fotografi/regjistroni - Page 96

Kamera Nxjerrja e fotografive dhe regjistrimi i videove 1 Objektivi i kamerës së përparme 2 Përzgjidhni regjimin e regjistrimit 3 Ndërroni mes kamerës së përparme dhe asaj kryesore 4 Zmadhoni ose zvogëloni 5 Tasti i kamerës - Aktivizoni kamerën/nxirrni fotografi/regjistroni video 6 Shikoni fotografitë dhe videot 7 Ruani vendndodhjen 8 Butoni i obturatorit - Nxirrni fotografi ose regjistroni video 9 Kthehuni pas një hap ose dilni nga kamera 10 Pamja e përgjithshme e regjimit të regjistrimit 11 Cilësimet e blicit Për të nxjerrë një fotografi nga ekrani i kyçjes 1 Për..

Pamja e përgjithshme e regjimeve të regjistrimit - Page 97

Për të përdorur funksionin e zmadhimit • Kur kamera është e hapur, afroni ose largoni gishtat në ekranin e kamerës. • Mund të përdorni edhe tastin e volumit, duke e shtypur lart ose poshtë. Për të aktivizuar këtë funksion, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë Më shumë > Përdor tastin e volumit si Për të regjistruar një video duke përdorur tastin e kamerës 1 Aktivizoni kamerën. 2 Rrëshqitni shpejt në ekran për të përzgjedhur . 3 Për të nisur regjistrimin e një videoje, shtypni tastin e kamerës. 4 Për të ndalur regjistrimin, shtypni përsëri ta..

Për të bërë një fotografi panoramike - Page 98

Aplikacionet e kamerës Përzgjidhni manualisht aplikacionet e kamerës. Për të mësuar më shumë se si të bëni fotografi më të mira, shkoni te support.sonymobile.com . Aplikacionet e kamerës Efekti AR Nxirrni fotografi ose video me skena dhe karaktere virtuale. Efekti krijues Zbatoni efektet te fotografitë ose videot. Sound Photo Bëni fotografi me tingullin e sfondit. Panoramat Nxirrni fotografi panoramike dhe me kënd të gjerë. Timeshift burst Gjeni fotografinë më të mirë nga një burst imazhesh. Panorama Mund të bëni fotografi me kënd të gjerë dhe panoramike m..

Ky funksion është i disponueshëm vetëm në regjimin - Page 99

Për të aktivizuar Smile Shutter™ 1 Aktivizoni kamerën. 2 Trokitni lehtë . 3 Gjeni dhe trokitni lehtë te Regjistrimi automatik > Smile Shutter . 4 Kur kamera të jetë e hapur dhe Smile Shutter i aktivizuar, drejtojeni kamerën nga objekti juaj. Kamera përzgjedh se në cilën fytyrë do të fokusohet. 5 Fytyra shfaqet brenda një kornize me ngjyrë dhe fotografia nxirret automatikisht sapo zbulohet një buzëqeshje. 6 Nëse nuk dallohet asnjë buzëqeshje, mund të shtypni tastin e kamerës për të nxjerrë manualisht fotografinë. Për të aktivizuar Obturatorin e dorës 1 Akt..

fotografinë - Page 100

Aktiv Pasi të nxirrni një fotografi ose video, një paraafishim i saj shfaqet në këndin poshtë djathtas të ekranit për 3 sekonda. Vetëm kamera e përparme Pasi të nxirrni një fotografi ose video me kamerën e përparme, një paraafishim i saj shfaqet në këndin poshtë djathtas të ekranit për 3 sekonda. Joaktiv Fotografia ose videoja ruhet pasi e nxirrni dhe paraafishimi nuk shfaqet. Përdorni tastin e volumit si Mund të zgjidhni se si dëshironi ta përdorni tastin e volumit kur nxirrni fotografi. Zoom Përdorni tastin e volumit për të zmadhuar ose zvogëluar. Volum ..

Për të rregulluar ngjyrën dhe ndriçimin - Page 101

Për të rregulluar ngjyrën dhe ndriçimin 1 Aktivizoni kamerën. 2 Trokitni lehtë > Ngjyra dhe ndriçimi . 3 Zvarritni rrëshqitësit te pozicionet e dëshiruara për të rregulluar ngjyrën dhe ndriçimin. Ky cilësim është i disponueshëm vetëm në regjimet e kamerës Automatike superiore dhe Video. Balanca e së bardhës, fokusi, ekspozimi dhe shpejtësia e obturatorit Balanca e të bardhës, e cila është e disponueshme vetëm në regjimin e regjistrimit Me dorë , rregullon balancën e ngjyrës sipas kushteve të ndriçimit. Po ashtu mund ta rregulloni manualisht ekspozimin n..

fotografisë - Page 102

23MP 5520×4144 (4:3) Rezolucioni 23 megapikselë me raportin e pamjes 4:3. I përshtatshëm për fotografitë që dëshironi t'i shikoni në ekrane jo të gjera ose t'i printoni me rezolucion të lartë. 20MP 5984×3376 (16:9) Rezolucioni 20 megapikselë me raportin e pamjes 16:9. I përshtatshëm për fotografitë që dëshironi t'i shikoni në ekrane të gjera. 12MP 4000×3008 (4:3) Rezolucioni 12 megapikselë me raportin e pamjes 4:3. E përshtatshme për fotografitë që dëshironi t'i shikoni në ekrane jo të gjera ose t'i printoni me rezolucion të lartë. 12MP 4624×2608 (16:9) ..

fotografimit - Page 103

Efekti i lëkurës së butë Mund të aktivizoni Efekti i lëkurës së butë në pajisjen tuaj për t'i bërë tonet e lëkurës pak më të buta kur bëni fotografi selfie në regjimet e regjistrimit Me dorë dhe Automatike superiore . Gjurmimi i objektit Kur përzgjidhni një objekt duke e prekur atë te pamori, kamera e gjurmon atë për ju. HDR Përdorni cilësimin e HDR (Diapazon me dinamikë të lartë) për të nxjerrë një foto kundrejt një drite sfondi të fortë ose në kushte kur kontrasti është i mprehtë. HDR kompenson për humbjen e hollësisë dhe prodhon një figurë..

Pamja e përgjithshme e cilësimeve të videokamerës - Page 104

Joaktiv Blici u çaktivizua. Ndonjëherë cilësia e fotografisë është më e mirë pa blic, edhe sikur ndriçimi të jetë i pamjaftueshëm. Për të nxjerrë një fotografi të mirë pa blic, duhet ta mbani dorën të palëvizur. Përdorni kohëvonuesin për të shmangur fotografi të turbullta. Projektori Blici ndriçon vazhdimisht kur nxirrni fotografi. Blici i portretit natën Përdorni këtë cilësim për fotografi portreti të nxjerra natën ose në mjedise të ndriçuara dobët. Për shkak të kohës së zgjatur të ekspozimit, kamera duhet mbajtur e palëvizur ose duhet ven..

Për të aktivizuar Smile Shutter™ (video) - Page 105

HD 1280×720 (16:9) Formati HD (Përcaktimi i lartë) me raportin e pamjes 16:9. VGA 640×480 (4:3) Formati VGA me raportin e pamjes 4:3. MMS Regjistroni video të përshtatshme për t'u dërguar me mesazhe multimediale. Koha e regjistrimit të këtij formati është e kufizuar që skedari i videos të mund të përfshihet në një mesazh multimedial. Regjistrimi automatik (video) Aktivizoni regjistrimin automatik për të nxjerrë automatikisht fotografi ndërkohë që regjistroni një video. Duke përdorur tiparin Smile Shutter™, kamera nxjerr automatikisht fotografi çasti të fytyr..

Për të parë fotografitë dhe videot - Page 106

Fotot dhe videot tek Albumi Shikimi i fotografive dhe videove Përdorni aplikacionin Albumi për të parë fotografitë dhe për të riprodhuar videot që keni bërë me kamerën ose për të parë përmbajtje të ngjashme që keni ruajtur në pajisjen tuaj. Të gjitha fotografitë dhe videot shfaqen në një tabelë sipas rendit kronologjik. 1 Trokitni lehtë për të hapur menynë e ekranit bazë të Albumit 2 Shikoni opsionet e menysë 3 Një diafilm i të gjitha fotografive dhe videove, ose të atyre që keni shtuar te të preferuarat 4 Zvarritni anën e majtë të ekranit në të ..

Menyja e ekranit bazë të Albumit - Page 107

Për të parë një diafilm të fotografive tuaja 1 Kur jeni duke parë një fotografi, trokitni lehtë tek ekrani për të shfaqur shiritat e veglave dhe më pas trokitni lehtë > Paraqitja e diapozitivave për të filluar riprodhimin e të gjitha fotografive në një album. 2 Trokitni lehtë te një fotografi për ta mbyllur diafilmin. Për të riprodhuar një video 1 Tek Albumi, gjeni dhe trokitni lehtë te videoja që dëshironi të riprodhoni. 2 Trokitni lehtë . 3 Nëse kontrollet e riprodhimit nuk shfaqen, trokitni lehtë në ekran për t'i shfaqur. Për të fshehur kontrolle..

Menaxhimi i skedarëve me anë të një kompjuteri - Page 108

9 Shikoni fotografitë nga shërbimet në linjë Për të parë fotografitë nga shërbimet në linjë tek Albumi 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë Albumi dhe më pas trokitni lehtë . 3 Trokitni lehtë te shërbimi i dëshiruar në linjë dhe më pas ndiqni udhëzimet në ekran për të filluar. Shfaqen të gjitha albumet e disponueshme në linjë që keni ngarkuar te shërbimi. 4 Trokitni lehtë mbi çdo album për të parë përmbajtjen e tij dhe më pas trokitni lehtë mbi një fotografi në album. 5 Goditni lehtë majtas për të parë fotografinë ..

i fotove me aplikacionin Përpunuesi i fotove - Page 109

Për të punuar me grupe fotografish ose videosh tek Albumi 1 Kur shikoni miniaturat e fotografive dhe videove në Album, prekni dhe mbajeni një objekt derisa të theksohet. 2 Trokitni lehtë objektet e tjera me të cilat dëshironi të punoni në mënyrë që t'i përzgjidhni. Nëse dëshironi të përzgjidhni të gjitha objektet, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë Përzgjidh të gjithë . 3 Përdorni veglat në shiritin e veglave për të punuar me objektet e përzgjedhura. Modifikimi i fotove me aplikacionin Përpunuesi i fotove Mund të modifikoni dhe të zbatoni efektet te..

i videove me aplikacionin Redaktori i videos - Page 110

Për të cilësuar nivelin e ngopjes së ngjyrave në një fotografi 1 Kur jeni duke parë një fotografi, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e veglave dhe më pas trokitni lehtë . 2 Nëse kërkohet, përzgjidhni Përpunuesi i fotove . 3 Trokitni lehtë dhe më pas përzgjidhni një opsion. 4 Për të ruajtur një kopje të fotografisë së modifikuar, trokitni lehtë RUAJ . Modifikimi i videove me aplikacionin Redaktori i videos Mund të modifikoni videot që keni bërë me kamerën tuaj. Për shembull, mund të prisni një video në gjatësinë e dëshiruar ose të ..

Për të anuluar fshehjen e një fotografie ose videoje - Page 111

Për të anuluar fshehjen e një fotografie ose videoje 1 Tek Albumi, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë Të fshehura . 2 Trokitni lehtë te një fotografi ose video për të cilën dëshironi të anuloni fshehjen. 3 Trokitni lehtë tek ekrani për të afishuar shiritat e veglave dhe më pas trokitni lehtë . 4 Trokitni lehtë Mos fshih . Shikimi i fotografive tuaja në një hartë Shtimi i informacionit të vendndodhjes te fotografitë njihet si gjeoetiketimi. Mund të shikoni dhe të etiketoni fotografitë tuaja në një hartë dhe t'u tregoni shokëve dhe familjes se ku ish..

Për të parë fotografitë e gjeoetiketuara në glob - Page 112

Për të parë fotografitë e gjeoetiketuara në glob 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë Albumi . 3 Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te Vendet > . 4 Trokitni lehtë te fotografia që dëshironi ta shikoni në glob. Për të ndryshuar gjeoetiketën e një fotoje 1 Kur shihni një foto në hartën e Albumit, prekeni dhe mbajeni foton derisa korniza e saj të shndërrohet në blu dhe pastaj trokitni lehtë mbi vendndodhjen e dëshiruar në hartë. 2 Trokitni lehtë mbi OK . Për të ndryshuar pamjen e hartës • Kur shikoni hartën tek Albumi, tr..

Për ta përdorur pajisjen tuaj si një telekomandë - Page 113

Videot Aplikacioni Videot Përdorni aplikacionin Videot për të riprodhuar filmat dhe përmbajtje të tjera të videove që keni ruajtur ose shkarkuar në pajisjen tuaj. Aplikacioni shërben po ashtu si një udhëzues i programeve televizive me opsionin për të shfaqur informacionet e programeve dhe përmbajtje përkatëse, duke përfshirë postime të medias sociale për programin që ju intereson. Mund ta përdorni aplikacionin si një telekomandë plotësisht funksionale me pajisjen tuaj të përputhshme të shtëpisë. Mund t'i riprodhoni gjithashtu filmat tuaj në pajisjet e tjera ..

Transferimi i përmbajtjes së videos në pajisjen tuaj - Page 114

Për të ndryshuar cilësimet 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë Videoja . 2 Trokitni lehtë për të hapur menynë e ekranit bazë dhe më pas trokitni lehtë te Cilësimet . 3 Ndryshoni cilësimet sipas dëshirës. Për të riprodhuar një video 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë Videoja . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë videon që dëshironi të riprodhoni. Nëse videoja nuk shfaqet në ekran, trokitni lehtë për të hapur menynë e ekranit bazë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë videon që dëshironi të ri..

Krijuesi i - Page 115

Krijuesi i filmave Krijuesi i filmave i Xperia™ krijon automatikisht video të shkurtra duke përdorur fotografitë dhe videot ekzistuese. Aplikacioni përcakton automatikisht vijën kohore për të krijuar filmin e tij. Për shembull, ai mund të marrë disa fotografi dhe video të zgjedhura nga një shëtitje të shtunën pasdite ose nga një periudhë javore, mujore ose edhe vjetore dhe të krijojë një film për ju. Kur ky film i stilit të momenteve të veçanta të jetë gati, ju do të njoftoheni. Më pas mund ta modifikoni sipas dëshirës. Për shembull, mund të modifi..

Lidhshmëria - Page 116

Lidhshmëria Pasqyrimi pa tel i ekranit të pajisjes tuaj në një televizor Mund ta përdorni tiparin Pasqyrimi i ekranit për të afishuar ekranin e pajisjes tuaj në një televizor ose në një ekran tjetër të madh pa përdorur një lidhje me kabllo. Teknologjia Wi- Fi Direct™ krijon një lidhje pa tel midis dy pajisjeve që të mund të uleni dhe të shijoni fotografitë tuaja të preferuara nga kanapeja juaj. Mund ta përdorni po ashtu këtë tipar për të dëgjuar muzikë nga pajisja juaj duke përdorur altoparlantët e televizorit. Kur përdorni Pasqyrimin e ekranit, ndonjëhe..

Lidhja e pajisjes tuaj me pajisjet shtesë me USB - Page 117

Për të riprodhuar një pjesë muzikore në një pajisje klient duke përdorur Cast 1 Sigurohuni që e keni konfiguruar si duhet pajisjen e klientit DMR dhe se ajo është lidhur në të njëjtin rrjet Wi-Fi me pajisjen tuaj. 2 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë . 3 Përzgjidhni një kategori muzikore dhe shfletoni për te pjesa muzikore që dëshironi të bashkëndani, më pas trokitni lehtë te pjesa muzikore. 4 Trokitni lehtë dhe përzgjidhni një pajisje klient me të cilën do të bashkëndani përmbajtjen tuaj. Pjesa muzikore fillon të ripro..

fotografi, - Page 118

Për të lidhur një pajisje shtesë USB Type-C™ duke përdorur lidhësin USB Type-C 1 Lidhni lidhësin USB Type-C të pajisjes shtesë USB Type-C te pajisja juaj. 2 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 3 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Lidhja e pajisjes > Lidhshmëria e USB > Zbulo pajisjen USB . Sony nuk garanton se të gjitha pajisjet shtesë USB Type-C me një lidhës USB Type-C mbështeten nga pajisja juaj. NFC Përdorni Komunikimin e fushës në afërsi (NFC) për të bashkëndarë të dhënat me pajisjet e tjera, si p.sh. video, fotografi, adresa të faqeve të ..

Skanimi i etiketave NFC - Page 119

Për të bashkëndarë një skedar muzike me një pajisje tjetër duke përdorur NFC-në 1 Sigurohuni që pajisja juaj dhe pajisja marrëse të kenë të aktivizuar funksionin NFC dhe që të dyja ekranet të jenë aktive dhe të shkyçura. 2 Për të hapur aplikacionin Muzika, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë . 3 Përzgjidhni një kategori të muzikës dhe shfletoni për te pjesa muzikore që dëshironi të bashkëndani. 4 Trokitni lehtë mbi pjesën muzikore për ta riprodhuar. Më pas mund të trokitni lehtë për të ndërprerë pjesën muzikore. Transferimi funksi..

Për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin Bluetooth - Page 120

Lidhja me një pajisje të përputhshme me NFC-në Mund të lidhni pajisjen tuaj me pajisje të tjera të përputhshme me NFC-në të prodhuara nga Sony, si një altoparlant ose një kufje. Kur krijoni këtë lloj lidhje, referojuni udhëzuesit të përdorimit të pajisjes së përputhshme për më shumë informacione. Mund të duhet të keni të aktivizuar Wi-Fi ose Bluetooth® në të dyja pajisjet që lidhja të funksionojë. Teknologjia pa tel Bluetooth® Përdorni funksionin Bluetooth® për të dërguar skedarë te pajisjet e tjera të pajtueshme me Bluetooth® ose për t'u lidhur me ..

konfirmoni - Page 121

Për të çiftuar pajisjen tuaj me një pajisje tjetër Bluetooth ® 1 Sigurohuni që pajisja me të cilën dëshironi ta çiftoni pajisjen tuaj e ka të aktivizuar funksionin Bluetooth ® dhe është e dukshme për pajisjet e tjera Bluetooth ® . 2 Nga Ekrani bazë i pajisjes tuaj, trokitni lehtë . 3 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Bluetooth . 4 Trokitni lehtë te rrëshqitësi Bluetooth për të aktivizuar funksionin. Shfaqet një listë e pajisjeve të disponueshme Bluetooth ® . 5 Trokitni lehtë te pajisja Bluetooth ® me të cilën dëshironi ta çiftoni pajisjen tuaj. 6..

Për të marrë objekte duke përdorur Bluetooth - Page 122

Për të marrë objekte duke përdorur Bluetooth ® 1 Sigurohuni që funksioni Bluetooth ® është i aktivizuar dhe është i dukshëm për pajisjet e tjera Bluetooth ® . 2 Pajisja dërguese fillon tani dërgimin e të dhënave në pajisjen tuaj. 3 Nëse ju kërkohet, futni të njëjtin kodkalim në të dyja pajisjet ose konfirmoni kodkalimin e sugjeruar. 4 Kur njoftoheni për një skedar që do të hyjë në pajisjen tuaj, zvarritni poshtë shiritin e gjendjes dhe trokitni lehtë mbi njoftim për të pranuar transferimin e skedarit. 5 Trokitni lehtë mbi Prano për të filluar transfe..

Tiparet dhe aplikacionet inteligjente që ju - Page 123

Tiparet dhe aplikacionet inteligjente që ju kursejnë kohë Kërkimi i Google dhe Tani Përdorni aplikacionin e Google për të kërkuar në internet. Mund të aktivizoni po ashtu një furnizim për përditësime të rregullta - për shembull, mund të merrni informacione për trafikun para se të udhëtoni për në punë, të gjeni restorante të mirënjohura në zonën tuaj, të shikoni rezultatin aktual të ekipit tuaj të preferuar e më shumë. Në aplikacion mund të qaseni duke trokitur lehtë në listën e aplikacioneve, ose mund të rezervoni një panel në Ekranin tuaj bazë pë..

Përdorimi i shërbimeve të vendndodhjes - Page 124

Udhëtimi dhe hartat Përdorimi i shërbimeve të vendndodhjes Shërbimet e vendndodhjes i lejojnë aplikacionet si Hartat dhe kamerën të përdorin informacione nga rrjeti celular ose Wi-Fi, si dhe informacionet e Sistemit të pozicionimit global (GPS) për të përcaktuar vendndodhjen tuaj të përafërt. Nëse nuk jeni brenda një vije të hapur shikimi me satelitët GPS, pajisja juaj mund të përcaktojë vendndodhjen tuaj duke përdorur funksionin Wi-Fi. Nëse nuk jeni brenda rrezes së një rrjeti, pajisja juaj mund ta përcaktojë vendndodhjen tuaj me anën e rrjetit celular. Në m..

Përdorimi i - Page 125

Përdorimi i trafikut të të dhënave kur udhëtoni Kur udhëtoni jashtë rrjetit bazë celular, mund të duhet të qaseni në internet duke përdorur trafikun e të dhënave celulare. Në këtë rast, duhet të aktivizoni roaming e të dhënave në pajisjen tuaj. Mund të keni tarifa shtesë kur aktivizoni roaming e të dhënave. Rekomandohet që të kontrolloni paraprakisht tarifat përkatëse të transmetimit të të dhënave. Nëse jeni duke përdorur një pajisje me shumë përdorues, duhet të hyni si pronari, që është përdoruesi kryesor, për të aktivizuar ose çaktivizuar ro..

Për të mësuar më shumë për Kalendarin - Page 126

Ora dhe kalendari Kalendari Përdorni aplikacionin Kalendari për të menaxhuar planifikimin e kohës tuaj. Nëse keni hyrë në pajisjen tuaj dhe e keni sinkronizuar me një ose disa llogari në linjë që përfshijnë kalendarët, për shembull, me llogarinë tuaj të Google™, atëherë ngjarjet e kalendarit nga këto llogari do të shfaqen edhe në aplikacionin Kalendari. Mund të përzgjidhni se cilët kalendarë dëshironi të integroni në pamjen e kombinuar të Kalendarit. Kur afrohet koha e një takimi, pajisja juaj riprodhon një tingull njoftimi për t'ju kujtuar. 1 Qasuni te c..

Cilësimet e - Page 127

3 Qasuni te skeda e kronometrit 4 Qasuni te skeda e kohëmatësit 5 Shikoni opsionet për skedën aktuale 6 Hapni cilësimet e datës dhe të orës 7 Aktivizoni ose çaktivizoni një alarm 8 Shtoni një alarm të ri Për të cilësuar një alarm të ri 1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë Ora . 3 Trokitni lehtë . 4 Trokitni lehtë Ora dhe zgjidhni vlerën e dëshiruar. 5 Trokitni lehtë OK . 6 Nëse dëshironi, modifikoni cilësimet e alarmeve të tjera. 7 Trokitni lehtë RUAJ . Për të dremitur një alarm kur bie • Trokitni lehtë DREMITJE . Për të çakt..

Për të cilësuar një alarm periodik - Page 128

Për të cilësuar një alarm periodik 1 Gjeni dhe trokitni lehtë Ora dhe më pas trokitni lehtë tek alarmi që dëshironi të modifikoni. 2 Trokitni lehtë Përsërit . 3 Shënoni kutitë e zgjedhjes për ditët përkatëse dhe më pas trokitni lehtë OK . 4 Trokitni lehtë RUAJ . Për të aktivizuar funksionin e dridhjes për një alarm 1 Gjeni dhe trokitni lehtë Ora dhe më pas trokitni lehtë tek alarmi që dëshironi të modifikoni. 2 Trokitni lehtë te rrëshqitësi Dridhu për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin. 3 Trokitni lehtë RUAJ . Për të cilësuar sjelljen e tast..

Qasshmëria - Page 129

Qasshmëria Gjesti i zmadhimit Gjesti i zmadhimit ju lejon të zmadhoni pjesë të ekranit duke trokitur lehtë te një zonë e ekranit me prekje tre herë me radhë. Për të aktivizuar ose çaktivizuar Gjestin e zmadhimit 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Qasshmëria > Gjesti i zmadhimit . 3 Trokitni lehtë te rrëshqitësi nën Gjesti i zmadhimit . Për të zmadhuar një zonë dhe për t'u zhvendosur nëpër ekran 1 Sigurohuni që Gjesti i zmadhimit është i aktivizuar. 2 Për të zmadhuar përkohësisht një zonë, trokiteni lehtë..

Cilësimet - Page 130

TalkBack TalkBack është një shërbim i lexuesit të ekranit për përdoruesit me probleme të shikimit. TalkBack përdor reagimin me të folur për të përshkruar çdo ngjarje ose veprim të kryer në pajisjen tuaj Android. TalkBack përshkruan ndërfaqen e përdoruesit dhe lexon me zë gabimet e softuerëve, njoftimet dhe mesazhet. Për të aktivizuar TalkBack 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Qasshmëria > TalkBack . 3 Trokitni lehtë te rrëshqitësi dhe më pas trokitni lehtë OK . Për të ndryshuar preferencat e ligjërimit, r..

Për të aktivizuar ose çaktivizuar Qasjen e çelësit - Page 131

kufizime të lëvizjes. Për më shumë informacione mbi Qasjen e çelësit, shikoni Cilësimet > Qasshmëria > Qasja e çelësit > CILËSIMET > Ndihma dhe reagimi . Për të aktivizuar ose çaktivizuar Qasjen e çelësit 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë te Cilësimet > Qasshmëria > Qasja e çelësit . 3 Trokitni lehtë te rrëshqitësi për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin dhe më pas trokitni lehtë OK . 131 Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

..

Për t'u qasur tek aplikacioni Mbështetja - Page 132

Mbështetja dhe informacionet ligjore Aplikacioni i mbështetjes Përdorni aplikacionin Mbështetja në pajisjen tuaj për të shfletuar në Manualet e përdorimit, në udhëzuesit e zgjidhjes së problemeve dhe për të gjetur informacione në lidhje me përditësimet e softuerëve dhe informacione të tjera në lidhje me produktin. Për t'u qasur tek aplikacioni Mbështetja 1 Nga Ekrani bazë , trokitni lehtë . 2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi dhe më pas përzgjidhni objektin e kërkuar të ndihmës. Për mbështetjen më të mirë të mundshme, lidhuni me internetin kur të përdorni a..

Riparimi i softuerit të pajisjes - Page 133

Nëse pajisja juaj nuk arrin të ndizet ose dëshironi të ricilësoni softuerin e pajisjes tuaj, mund të përdorni Xperia™ Companion për të riparuar pajisjen tuaj. Për më shumë informacione mbi përdorimin e Xperia™ Companion, shikoni Xperia™ Companion në faqen 40. Nëse jeni duke bashkëndarë një pajisje me shumë përdorues, duhet të futeni si pronari, që është përdoruesi kryesor, për të ricilësuar pajisjen tuaj në cilësimet e saj origjinale të fabrikës. Për ta rinisur pajisjen tuaj Nëse niveli i baterisë është i ulët, pajisja juaj mund të mos arrijë t..

Sony G3221/G3223 - Page 134

Për të riparuar softuerin e pajisjes duke përdorur Xperia™ Companion Para sesa të kryeni një riparim të softuerit, sigurohuni se i dini emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e llogarisë tuaj të Google™. Në varësi të cilësimeve tuaja të sigurisë, mund të duhet t'i futni ato në mënyrë që të rinisni pajisjen pas një riparimi të softuerit. Nëse pajisja duket se ka ngrirë, riniset vazhdimisht ose nuk niset aspak pasi të keni përditësuar softuerin Xperia™ ose pasi të keni kryer një riparim të softuerit ose ricilësim të të dhënave të fabrikës, provoni ta ..

135 - Page 135

uebit. Sony nuk garanton disponueshmërinë ose funksionimin e asnjë sajti uebi apo shërbimi të ofruar nga palët e treta. Pajisja juaj celulare ka aftësinë të shkarkojë, të ruajë dhe të përcjellë përmbajtje shtesë, për shembull, tonet e ziles. Përdorimi i një përmbajtjeje të tillë mund të jetë i kufizuar ose i ndaluar nga të drejtat e palëve të treta, duke përfshirë, por pa u kufizuar në kufizimin sipas ligjeve të zbatueshme për të drejtat e autorit. Ju, dhe jo Sony EricssonSony, jeni plotësisht përgjegjës për përmbajtjen shtesë që shkarkoni në paj..

Sponsored links

Latest Update